101542_not-searchable
/utdanning/statistikker/vgogjen/aar
101542
Flere innvandrere fullfører videregående
statistikk
2013-05-28T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
vgogjen, Gjennomføring i videregående opplæring, oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå, allmennfaglig studieretning, yrkesfaglig studieretning, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, grunnskolepoeng, normert tid, fullført videregående opplæringUtdanning, Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Gjennomføring i videregående opplæring2007-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere innvandrere fullfører videregående

Gjennomstrømningen i videregående opplæring holder seg stabilt på 69 prosent, men det er flere innvandrere som fullfører. Elevenes karakterer fra grunnskolen, sammen med foreldrenes utdanningsnivå, betyr mye for gjennomstrømningsresultatene.

Elever som startet i grunnkurs for første gang angitt høst, og andelen som har fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år
2007Endring i prosentpoeng
Startet i grunnkursAndel som har fullført videregående opplæring i løpet av fem år2006 - 20071994 - 2007
I alt62 93269-0,40,8
Menn32 37664-0,73,3
Kvinner30 556750,0-1,7
Studieforberedende utdanningsprogram31 88983-0,20,6
Menn14 42078-0,7-1,1
Kvinner17 469870,21,9
Yrkesfaglig utdanningsprogram31 04355-0,24,5
Menn17 95653-0,511,3
Kvinner13 087580,1-4,5
Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2007, etter fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Prosent

Gjennomstrømningen i videregående opplæring har holdt seg stabil gjennom de årene denne statistikken omfatter. Fra kullet som startet i videregående opplæring i 1994 og fram til kullet som startet i 2007 har gjennomstrømningen bare gått opp med 0,8 prosentpoeng. For 1994-kullet var gjennomstrømningen på 68 prosent, for 1998-kullet 72 prosent og for de tre kullene i 2002, 2004 og 2007 var gjennomstrømningen på 69 prosent. For innvandrere har gjennomstrømningen økt med 3 prosentpoeng, til 53 prosent. Det er også færre innvandrere som har sluttet underveis, hele 5 prosentpoeng færre enn fjoråret.

I likhet med tidligere kull i videregående opplæring, oppnådde i gjennomsnitt nesten syv av ti av de 63 000 elevene som startet på grunnkurs i 2007 studie- eller yrkeskompetanse, målt fem år etter at de startet. Av de som startet på grunnkurs i 2007 fullførte over halvparten med studiekompetanse, 16 prosent med yrkeskompetanse, mens 30 prosent ikke oppnådde noen formell kompetanse. Av de som ikke oppnådde noen kompetanse, var 6 prosent fortsatt i videregående opplæring, 7 prosent hadde gjennomført Vg3 eller gått opp til fagprøve, men ikke bestått, og 17 prosent hadde sluttet underveis.

Store forskjeller mellom utdanningsprogrammene

En stor andel av elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, fullfører videregående opplæring. Nesten 32 000 elever startet på studieforberedende utdanningsprogram i 2007, og 83 prosent fullførte i løpet av fem år. Drøyt 80 prosent av disse fullførte med studiekompetanse. 7 prosent av elevene gjennomførte hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag, 2 prosent befant seg fortsatt i videregående opplæring og 8 prosent hadde sluttet i løpet av opplæringsløpet.

50 prosent av elevene som startet på grunnkurs i videregående opplæring i 2007, begynte på en yrkesfaglig studieretning. 28 prosent av disse elevene fullførte utdanningen med en yrkeskompetanse/fagbrev, mens 24 prosent fullførte med studiekompetanse. 45 prosent av elevene på de yrkesfaglige studieretningene oppnådde ikke noen formell kompetanse i løpet av fem år. Disse elevene hadde enten sluttet i løpet av opplæringsløpet, befant seg fortsatt i videregående opplæring eller hadde gjennomført hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag. Dette gjaldt henholdsvis 27, 10 og 8 prosent av 2007-kullet. Over tre ganger så mange hadde sluttet på yrkesfag sammenlignet med studieforberedende utdanningsprogram.

Sosial bakgrunn og kjønn gir utslag

Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent av guttene, som startet i videregående opplærling i 2007, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. For 2007-kullet er forskjellen mellom kjønnene 2 prosentpoeng høyere enn for 2006-kullet. For innvandrere er kjønnsforskjellene enda større, 44 prosent av innvandrermennene har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mot 62 prosent for innvandrerkvinnene.

Ikke overraskende spiller foreldrenes utdanningsnivå positivt inn på gjennomstrømningen. Når foreldrene har lang høyere utdanning fullfører ni av ti innen fem år, mens det samme tallet er 65 prosent når foreldrenes høyeste utdanning er videregående. I tillegg ser foreldrenes utdanningsnivå ut til å ha størst betydning for jentene.

Store fylkesvise forskjeller

Oslo og Sogn og Fjordane var de fylkene som hadde høyest gjennomstrømningsandel for elevene som startet på videregående opplæring i 2007. 75 prosent av elevene oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år. Akershus, Rogaland og Møre og Romsdal ligger like etter med henholdsvis 74, 72 og 72 prosent. Dårligst ut kommer de tre nordligste fylkene samt Østfold hvor gjennomstrømningsprosenten varierer fra 49 til 65 prosent.

Direkte overgang til videregående gir lavest frafall

Det er markant forskjell i gjennomføringsgrad i videregående opplæring mellom de som starter studieforberedende utdanningsprogram det året de fyller 16 år og elever som starter når de er 17 år eller eldre. For elever som startet på grunnkurs det året de fylte 16 år har 84 prosent studiekompetanse etter fem år innen de studieforberedende utdanningsprogram, mens for de som startet det året de fylte 17 år har bare 41 prosent oppnådd studiekompetanse innen samme periode.

Sammenheng mellom grunnskolepoeng og gjennomstrømningsresultater

Forholdet mellom grunnskolepoeng og gjennomstrømning er også entydig. De som har høyest antall poeng fullfører i større grad enn de med lavt antall poeng. For de med over 50 i grunnskolepoeng har over 97 prosent fullført innen fem år, både for gutter og jenter. For de med 35-39 grunnskolepoeng har rundt 70 prosent fullført innen fem år.

For elever som gikk ut av grunnskolen med færre enn 34 grunnskolepoeng, oppnådde halvparten eller færre en formell kompetanse. For eksempel var det bare en av tre av elevene/lærlingene med 25-29 grunnskolepoeng som fullførte. Over 40 prosent av disse sluttet underveis i utdanningsløpet.