15506_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15506
Flere høyeregradsstudier fullført
statistikk
2008-09-25T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2006/2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere høyeregradsstudier fullført

I studieåret 2006/07 ble det fullført om lag 2 000 flere studier på høyere nivå enn året før. På lavere nivå var det derimot en liten nedgang på 200 fullførte studier.

Det ble fullført om lag 10 300 høyeregradsstudier, studier med en varighet på mer enn fire år, i løpet av studieåret 2006/2007. Dette er om lag 2 000 flere enn året før. For studentene på høyere nivå som fullførte utdanningen i denne perioden, hadde 34 prosent gjort dette i løpet av seks år fra de første gang ble registrert i høyere utdanning. Studiene med høyest fullføringsgrad etter seks år er Master of Philosophy og Master of Science. For førstnevnte var 88 prosent av studiene fullført innen seks år og for sistnevnte 85 prosent.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2006/07.

Betegnelsen laveregradsstudier inkluderer studier som er normert til å ta fire år eller mindre på fulltid. Her inngår studier som blant annet førskolelærer-, sykepleier- og ingeniørutdanningene.

En av to laveregradsstudier fullført i løpet av fire år

I 2006/2007 ble det i Norge også fullført om lag 23 400 laveregradsstudier. 57 prosent av laveregradsstudiene ble fullført innen fire år etter at studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Flesteparten av laveregradsstudiene er de treårige studiene. Det ble fullført om lag 18 800 treårige og 2 300 fireårige studier. 43 prosent av de treårige studiene ble fullført av studenter som hadde fullført studiet innen tre år fra de første gang ble registrert i høyere utdanning. 65 prosent av de treårige studiene var fullført innen fire år etter førstegangsregistrering i høyere utdanning. Raskest gjennomstrømning hadde førskolelærer- og ingeniørstudentene. For førskolelærerstudenter var 72 prosent av studiene fullført innen fire år og for ingeniørstudentene 71 prosent.

Antall fullførte siviløkonomstudier i 2006/07 gikk ned fra om lag 700 til 400 fullførte fra året før. Samtidig ser vi en økning i fullførte bachelorstudier i økonomiske og administrative fag fra om lag 2 900 til 3 100 og i antall masterstudier fra om lag 300 til 400 fullførte i samme tidsrom.

Tabeller: