15736_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15736
17 prosent færre studietimer
statistikk
2002-04-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

17 prosent færre studietimer

Kursvirksomhet i regi av frittstående fjernundervisningsinstitusjoner gikk betraktelig ned i 2001. Sammenlignet med året før var det 14 prosent færre kursfullføringer og 17 prosent færre normerte kurstimer i 2001.

I 2001 ble i underkant av 33 000 kurs fullført i regi av frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Totalt antall normerte studietimer var til sammen i underkant av 5 072 000. Dette indikerer at ikke bare antall kursfullføringer gikk ned i forhold til tidligere år, men også den helhetlige aktiviteten i fjernundervisningen med tanke på antall produserte studietimer ble redusert.

Bankakademiet, BI Senter for finansutdanning hadde størst nedgang (37 prosent) i antall normerte studietimer. Bankakademiet ble fulgt av Stiftelsen Norges Byggskole og PIL-skolen som produserte henholdsvis 31 og 30 prosent færre studietimer i 2001 enn i 2000.

Til tross for nedgang i fjernundervisningen totalt sett, produserte tre institusjoner flere studietimer i 2001 i forhold til 2000. Luftfartsbrevskolen produserte 5 200 flere studietimer i 2001, noe som tilsier en økning på 8 prosent. Kristen Brevskole og NKI Fjernundervisning hadde også en økning i antall studietimer, henholdsvis med 5 og 2 prosent.

7 av 10 tilbys offentlig eksamen

Statistikken gir informasjon om hvor mange som ble tilbudt offentlig eller intern eksamen, men ikke hvor mange som benyttet seg av muligheten, og heller ikke noe om hvordan resultatet ble.

I alt var det 23 300 kurs med tilbud om offentlig eksamen, 6 700 kurs med tilbud om intern eksamen og 2 700 kurs med ingen tilbud om eksamen. 65 prosent av kurs med tilbud om offentlig eksamen var kurs på videregående skolenivå, 30 prosent på universitets- og høgskolenivå og 5 prosent på uspesifisert nivå.

Kursfullføringer, etter nivå. 2001

61 prosent av fullførte kurs var kurs på videregående skolenivå, mens hvert fjerde kurs var på universitets- og høgskolenivå. 14 prosent av alle kurs oppga ikke nivå.

Mens 51 prosent av fullføringer på videregående skolenivå ble gjennomført av menn, ble tre av fire fullføringer på universitets- og høgskolenivå gjennomført av kvinner. Det var flere kvinner enn menn (56 prosent mot 44 prosent) på kurs med tilbud om offentlig eksamen. Samtidig var det nesten dobbelt så mange menn som kvinner på kurs med tilbud om intern eksamen.

Flest kvinner

På lik linje med tidligere år var det fortsatt flere kvinner som fullførte fjernundervisningskurs enn menn. Kvinner sto for vel 54 prosent av samtlige kursfullføringer.

97 prosent av deltakerne var rapportert med alder. 69 prosent av disse var i aldersgruppen 30-49 år, og 21 prosent i aldersgruppen 14-29 år. 71 prosent av kvinner rapportert med alder hørte til aldersgruppen 30-49 år, mens 66 prosent av menn rapportert med alder var i samme aldersgruppe.

De fleste fullføringer i aldersgruppen 14-29 år var innenfor samfunnsfag (20 prosent) og samferdsels- og kommunikasjonsfag (19 prosent). I aldersgruppen 30-49 år var interessen størst for økonomi og IKT-fag (18 prosent). Det samme gjaldt for aldersgruppen 50 år og over.

Totalt var det flest fullføringer innenfor økonomi og IKT-fag. Av samtlige kursfullføringer var 18 prosent innenfor økonomi og IKT-fag, 16 prosent innenfor samfunnsfag og 14 prosent innenfor både organisasjons- og ledelsesfag og samferdsels- og kommunikasjonsfag. Humanistiske fag og naturbruk hadde færrest kursfullføringer med kun 1 prosent av samtlige fullføringer.

Datamaterialet for 2001 viser at det var klare forskjeller mellom kjønnene i valg av emne.

Kursfullføringer, etter kjønn og emne. Prosentvis. 2001

Forskjellen mellom menns og kvinners emnevalg kommer tydelig til uttrykk når man ser på kursfullføringer innenfor estetiske fag og håndverksfag, og helse-, sosial- og idrettsfag hvor kvinner sto for over 90 prosent av alle kursfullføringer. Menn var i flertall innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag og realfag, industri- og tekniske fag hvor de sto for henholdsvis 90 og 82 prosent av alle fullføringer.

Kvinner fra Sogn og Fjordane på topp

I 2001 var det i overkant av 11 kursfullføringer per 1 000 innbyggere i hele landet. Dette var en nedgang på 2,5 fullføringer i forhold til året før. I 2000 var hedmarkinger med 24 fullføringer per

1 000 innbyggere landets ivrigste deltakere på kurs i regi av fjernundervisningsinstitusjoner. I 2001 var det Sogn og Fjordane som toppet tabellen med om lag 22 fullføringer per 1 000 innbyggere, mens Hedmark fulgte etter med 16 fullføringer.

Hvis vi ser på forskjellene i landets fylker med fokus på kjønn, så viser det seg at kvinner fra Sogn og Fjordane hadde flere fullføringer per 1 000 innbyggere enn menn og kvinner i noe annet fylke. Kvinner fra Sogn og Fjordane hadde om lag 30 fullføringer per 1 000 innbyggere. De ble fulgt av kvinner fra Møre og Romsdal og fra Hedmark med henholdsvis 23 og 17 fullføringer per 1 000 innbyggere. Menn fra Akershus hadde lavest antall fullføringer.

Datamaterialet for 2001 viser at de fleste kursdeltakerne var bosatt i landets mest folkerike fylker, nemlig Oslo og Akershus. Finnmark hadde færrest kursdeltakere totalt sett, men sett i forhold til innbyggertallet var det likevel flere som tok kurs i Finnmark sammenlignet med Oslo og Akershus.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB