90296_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
90296
Flest kvinner på nettkurs
statistikk
2012-12-06T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Teksten ble rettet og tabellene fjernet den 26. juni 2014, på grunn av feil. Oppdaterte tall finner du i Statistikkbanken .

Flest kvinner på nettkurs

Nettskolene hadde nesten 20 000 deltakere høsten 2011 og litt i overkant av 7 000 kursfullføringer i skoleåret 2010/11. Kvinnene er i flertall, med i overkant av 60 prosent av deltakerne og 70 prosent av kursfullføringene. Studier innen økonomiske og administrative fag var mest populære.

Begrepet nettskoler ble innført ved lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 19.6.2009. Tidligere ble disse skolene kalt fjernundervisningsinstitusjoner. Denne statistikken omhandler kun de nettskolene som er godkjent av departementet etter denne loven. Det er 15 godkjente nettskoler i Norge i dag. Denne statistikken er den første individbaserte statistikken om dette skoleslaget. Tidligere år har SSB laget summarisk statistikk for fjernundervisningsinstitusjoner.

Nesten 20 000 deltakere i nettskoler

Nettskoler kjennetegnes gjennom en stor grad av fleksibilitet, ved at lærer og elev kan kommunisere med hverandre uavhengig av tid og sted. Nettskolene tilbyr utdanning på ulike nivå, tilbudene omfatter videregående opplæring, fagskoleutdanning samt høgskole- og universitetsutdanning. Det tilbys et mangfold av kurs, også tilbud som ikke er underlagt noen av utdanningslovene. Totalt var det registrert 19 635 deltakere i nettskoler høsten 2011, i overkant av 60 prosent var kvinner. Akershus, Oslo og Hordaland er de tre fylkene med flest deltakere på nettskoler. De har henholdsvis 1800, 1600 og 1500 deltakere. Færrest deltakere var det i Aust-Agder, Sogn- og Fjordane og Finnmark, som alle hadde om lag 300 deltakere hver.

Antall kursfullføringer

Det var 7179 kursfullføringer i skoleåret 2010/11. Også ved kursfullføringer var kvinnene i flertall og utgjorde hele 70 prosent av alle som fullførte et kurs i skoleåret 2010/11. Det var gjennomgående for alle fylker at kvinner var i flertall. Omkring halvparten av alle som fullførte kurs var i aldersgruppen 30-49 år.

Eksamensrett

Elever som tar kurs i videregående opplæring på en nettskole, må gå opp til eksamen i faget/fagene ved en videregående skole, dette fordi nettskolene ikke har eksamensrett på videregående opplæring.

Nettskoler som tilbyr godkjent fagskoleutdanning, har eksamensrett innenfor dette skoleslaget.

For tilbud på universitets-/høgskolenivå har BI eksamensrett. Noen av de andre nettskolene har et nært samarbeid med universiteter/høgskoler om å arrangere eksamen, men i hovedsak må studenter på tilbud på dette nivået melde seg opp til eksamen ved universitet/høgskoler.

 

Økonomiske og administrative fag mest populært

Antall kursfullføringer var størst i 'økonomiske og administrative fag'. Der var det 2300 fullførte kurs, noe som utgjør 33 prosent av alle kursfullføringer. Andelen kvinner på dette fagfeltet var i overkant av 70 prosent. 'Helse-, sosial- og idrettsfag' hadde litt under 1200 kursfullføringer, det samme hadde 'lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk'. Kvinneandelene på disse to kursene var henholdsvis 88 og 92 prosent. Mennene er i flertall på 'Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag', samt 'Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag' med henholdsvis 51 og 84 prosent.

15 godkjente nettskoler

Det er 15 godkjente nettskoler her i landet i. Målt i antall kursdeltakere er NKI Fjernundervisning AS den klart største nettskolen i 2011, med over 11 000 deltakere. Deretter følger NKS nettstudier med 3 800 deltakere og Folkeuniversitetet Nettstudier med om lag 2 000 deltakere. Det er flere nettskoler med beskjedne deltakertall. For eksempel hadde Studieforbundet næring og samfunn bare 31 deltakere i 2011. Også tre andre skoler har et deltakertall under hundre.

Når det gjelder kursfullføringer var det NKS Nettstudier som hadde flest, med nesten 3 050 fullføringer, fulgt av NKI Fjernundervisning AS, med om lag 1 950.

Flest deltakere på videregående nivå

To tredjedeler, eller 13 000, av deltakerne tar nettkurs som er på videregående nivå. 2 500, 13 prosent på fagskolenivå og 4 200, 21 prosent, på universitets- og høyskolenivå.


Departementet kan etter søknad godkjenne en nettskole for tilskudd etter loven. Vilkårene for godkjenning er at nettskolen har et ideelt formål, og at den har fjernundervisning som hovedformål. En godkjent nettskole skal utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode, gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv og for å utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB