166637
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
166637
Litt flere fullfører lang utdanning
statistikk
2014-05-22T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformUtdanning, Høyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere
false
Viser antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger. For skoleåret 2012/13 var det en knapp økning i fullførte lange utdanninger sammenlignet med året før.

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2012/2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt flere fullfører lang utdanning

Det ble fullført 1 600 flere utdanninger på universitets- og høgskolenivå i 2012/13 sammenlignet med året før. På høyere nivå var det kun en knapp økning, som skyldtes at færre menn fullførte på dette nivået men samtidig flere kvinner. På lavere nivå fullførte både flere menn og kvinner.

Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter skoleslag, kjønn og innvandringskategori
AntallAndel
2012-20132012-20132011-20122008-2009
I alt42 127100,0100,0100,0
Universiteter18 13443,043,540,7
Vitenskapelige høgskoler4 0909,710,212,0
Statlige høgskoler16 20538,538,239,0
Militære høgskoler2420,60,60,4
Andre høgskoler3 4568,27,57,9
 
Menn16 41739,039,038,4
Kvinner25 71061,061,061,6
 
Innvandrere4 41710,510,08,9
Norskfødte med innvandrerforeldre6551,61,51,0
Den øvrige befolkningen37 05588,088,590,0
Figur 1. Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn og fagfelt. 2012/13

I studieåret 2012/13 ble det fullført i overkant av 42 100 utdanninger ved norske universiteter eller høgskoler. Dette er en økning på over 1 600 sammenlignet med fjoråret. Kvinner fullførte 25 700, eller 61 prosent, av disse utdanningene. Av 28 700 fullførte utdanninger på lavere nivå sto kvinnene bak 63 prosent, og på høyere nivå ble 58 prosent av utdanningene fullført av kvinner. På doktorgradsnivå ble 48 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner.

I et tiårs perspektiv har andelen kvinner som fullfører en utdanning på lavere nivå, holdt seg nærmest uforandret på 63 prosent. På høyere nivå har kvinneandelen økt med nærmere 10 prosentpoeng i samme periode, fra 50 prosent i 2002/03 til 58 prosent i 2012/13. Innenfor forskerutdanning er utviklingen den samme, fra 40 prosent til 48 prosent.

Økning innenfor alle fagfelt

På lavere nivå ble det fullført 28 700 utdanninger i 2012/13, en økning på drøyt 1 400 fra fjoråret. Økningen var spredt utover samtlige fagfelt, men den prosentvis største økningen var innenfor primærnæringsfag. Der var økningen på 20 prosent, fra 105 i 2011/12 til 126 i 2012/13. Primærnæringsfag er et fagfelt hvor det fullføres et relativt lite antall utdanninger, noe som gir stort utslag på andelene selv ved små endringer. Størst økning i antall var det innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, med 319 fullførte utdanninger.

På høyere nivå ble det kun fullført 70 flere utdanninger i 2012/13 sammenlignet med året før. Kvinner stod alene for denne økningen, siden færre menn fullførte en utdanning på høyere nivå. Innenfor fagfeltene økonomiske og administrative fag, helse-, sosial- og idrettsfag og primærnæringsfag var det nedgang i antall fullførte utdanninger, med henholdsvis 3,5 prosent, 3,3 prosent og 20 prosent.

Halvparten av innvandrermenn som fullfører, tar naturvitenskap

Størstedelen av mennene som fullførte en universitets- eller høgskoleutdanning i løpet av 2012/13, fullførte innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant innvandrermenn var det hele 46 prosent som fullførte innenfor dette fagfeltet. Dette var også det mest populære blant norskfødte menn med innvandrerforeldre og blant menn i den øvrige befolkningen, hvor 30 prosent fullførte innenfor dette feltet.

Blant kvinner ble det fullført flest utdanninger innenfor helse-, sosial- og idrettsfag. Dette gjaldt innvandrerkvinner, norskfødte kvinner med innvandrerforeldre så vel som kvinner i den øvrige befolkningen, med henholdsvis 27, 37 og 32 prosent.

En av fem innvandrerkvinner fullførte innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant norskfødte kvinner med innvandrerforeldre og blant kvinner i den øvrige befolkningen fullførte en av ti innenfor dette fagfeltet.

Også her er det viktig å merke seg at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på fullførte studieprogram innenfor universitets- og høgskolenivå i 2011/12 er relativt få i antall, og andelene endres raskt ved selv små endringer.

En av ti er 40 år eller eldre

En av ti som fullførte en utdanning på lavere eller høyere nivå i 2012/13, var 40 år eller eldre. Tre av ti som oppnådde doktorgrad, var i denne aldersgruppen. Over halvparten – 15 550 av 28 700 – av dem som fullførte utdanninger på lavere nivå var 19-24 år, og 65 prosent av disse igjen var kvinner. Blant de som fullførte en utdanning på høyere nivå var om lag halvparten i alderen 25-29 år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB