Stabil godsmengde på lastebilene

Publisert:

Norske lastebiler utførte totalt et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i 2. kvartal 2020. Av dette utgjorde turer innenlands 4,7 milliarder tonnkilometer, og utenlandske turer 0,6 milliarder.

Transportarbeidet økte med 0,4 prosent innenlands og 0,5 prosent for utenlandske turer sammenlignet med 2. kvartal 2019, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil. I alt fraktet norske lastebiler 60,5 millioner tonn gods innenlands og 1,2 millioner tonn utenlands i 2. kvartal 2020. Det vil si at transportmengden økte med 1,5 prosent innenlands sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019, mens det var en nedgang på 8,8 prosent for utenlandstransportene.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

En tredel er tomkjøring

Totalt tilbakela de norske lastebilene 478,2 millioner kilometer på sine turer med og uten last i 2. kvartal 2020. Dette er 0,8 prosent mer enn i 2. kvartal 2019. 134,4 millioner kilometer ble kjørt uten last. Dette gir en tomkjøringsandel på 29,5 prosent, en økning med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal året før. Når tomkjøringsandelen vurderes, må det tas i betraktning at en betydelig transport innenlands består av vareslag hvor returlast ikke er vanlig. Dette gjelder blant annet transporter av masse som grus, stein eller sand og tømmertransporter.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer med last Kjøretøykilometer uten last
2. kvartal 2011 317.0 112.0
2. kvartal 2012 351.6 131.1
2. kvartal 2013 372.4 129.1
2. kvartal 2014 379.1 144.5
2. kvartal 2015 369.3 133.8
2. kvartal 2016 333.9 127.3
2. kvartal 2017 320.2 122.2
2. kvartal 2018 304.8 137.0
2. kvartal 2019 309.5 124.4
2. kvartal 2020 308.0 134.4

Redusert gjennomsnittlig transportlengde per tonn innenlands

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for nasjonal transport gikk ned fra 78,2 til 77,4 kilometer sammenlignet med 2. kvartal 2019. For den internasjonale transporten gikk gjennomsnittlig transportlengde opp fra 471,7 til 507,7 kilometer per tonn.

Massetransporten dominerer

Massetransporten utgjorde 38,1 millioner tonn i 2. kvartal 2020, tilsvarende hele 63 prosent av den totale transporterte mengden innenlands. Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 8,6 millioner tonn, tilsvarende en andel på 14,2 prosent, og nærings- og nytelsesmidler utgjorde 4,5 millioner tonn, tilsvarende 7,4 prosent.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportmengde etter vareslag. 2. kvartal 2020

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-. skogbruks- og fiskeprodukter 9.1 % 5.5
Nærings- og nytelsesmidler 7.4 % 4.5
Kull. koks. olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 6.3 % 3.8
Malm. stein. grus. sand. leire. salt. sement. kalk. andre mineralske byggematerialer og avfall 63.0 % 38.1
Andre bearbeidete varer og stykkgods 14.2 % 8.6

Ny estimeringsmetode

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.

 

Kontakt