Svakere vekst i næringslivets FoU

Publisert:

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte FoU for 33,2 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 4 prosent målt i løpende priser. Justert for lønns- og prisvekst er nivået derimot nesten uendret.

Næringslivets innsats innen forskning og utviklingsarbeid (FoU) har stabilisert seg i 2018 etter noen år med sterk vekst, viser statistikken Forskning og utvikling i næringslivet. Det ble utført 21 200 FoU-årsverk, like mange som i 2017.

Lite endring for industri og tjenesteyting

FoU-innsatsen i industrien og tjenestenæringene har samlet sett endret seg relativt lite fra 2017 til 2018. Målt i løpende priser har kostnadene til egenutført FoU økt med 4 prosent i industrien og 2 prosent i tjenestenæringene. Justert for lønns- og prisvekst er nivået tilnærmet uendret, ifølge foreløpig prisindeks. I tjenestenæringene ble det totalt utført om lag like mange FoU-årsverk som i 2017 og det var en liten nedgang på 1 prosent i industrien.

FoU-kostnadene utgjorde 10,9 milliarder kroner i industrien og 18,2 milliarder kroner i tjenestenæringene. Andre næringer (inkl. utvinning av olje og gass) sto for de resterende 4,1 milliardene. Bidraget til de andre næringene er altså lite, men de har hatt en sterkere prosentvis utvikling enn industrien og tjenestenæringene. FoU-kostnadene har økt, også justert for lønns- og prisveksten. Det ble utført 2 prosent flere FoU-årsverk.

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU i faste priser. Basisår=2005

1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Industri 5677 5460 5405 7179 7275 6545 6510 6425 6711 6629 6283 5382 5722 5708 5751 6099 6579 6349 6618 6657
Tjenesteytende næringer 3016 4127 4303 5009 5075 5100 5657 6070 6284 7066 6761 7297 7699 7706 7839 8575 9472 10216 11189 11076
Andre næringer (inkl. utvinning av olje og gass) 940 946 1259 1545 1610 1332 1342 1357 1623 1568 1459 1534 1349 1601 1904 1946 2060 2226 2313 2475

Mer til lønn og varige driftsmidler

Foretakenes kostnader til egenutført FoU består i stor grad av lønnskostnader, 20,6 milliarder kroner i 2018, en økning på 4 prosent i løpende priser. Til sammenlikning økte kostnader til innleid FoU-personale med 3 prosent, mens andre driftskostnader ble redusert 1 prosent. Næringslivets investeringer i varige driftsmidler (maskiner, utstyr, bygninger) hadde en oppgang på 29 prosent. Dette er imidlertid en liten kostnadspost, nesten 2,2 milliarder kroner i næringslivet samlet. Investeringer i varige driftsmidler kan svinge en del fra år til år.

Figur 2. Kostnader til egenutført FoU etter kostnadsart og næring. 2018

Lønnskostnader Kostnader til innleid personell Andre driftskostnader Investeringskostnader
Industri 6941 530 2493 978
Tjenesteytende næringer 11897 2911 2804 594
Andre næringer (inkl. utvinning av olje og gass) 1805 263 1421 579

Mindre kjøp av FoU-tjenester i industrien

I tillegg til å utføre egen FoU velger flere foretak å kjøpe FoU-tjenester fra andre foretak eller institusjoner både i Norge og utland. I næringslivet samlet kjøpte foretakene FoU for 7,6 milliarder kroner, 1 prosent mer enn i 2017 målt i løpende priser. Industrien hadde en nedgang på 15 prosent, mens tjenesteytende næringer og andre næringer hadde en oppgang på henholdsvis 10 og 8 prosent.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 10-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen foretak, og oppgavene for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2018 vil bli publisert i februar 2020.

Kontakt