Stabilisering i næringslivets FoU

Publisert:

Kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst. 32,7 milliarder kroner gikk til FoU i næringslivet i 2018, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Målt i faste priser ser vi en liten nedgang på 1 prosent.

Stabiliseringen av næringslivets FoU-kostnader blir enda tydeligere dersom vi sammenlikner med bruttonasjonalprodukt. FoU-kostnadene til næringslivet utgjorde 0,93 prosent av BNP i 2018, som er 0,04 prosentpoeng lavere enn fjoråret. Samlet sett er de endelige tallene for FoU litt lavere enn de foreløpige tallene.

IKT og tekniske konsulenter fortsatt på topp

Stabiliseringen i FoU-kostnader skyldes særlig at foretak i tjenestenæringen samlet har hatt uendret FoU-innsats fra fjoråret sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes blant annet at enkelte aktører har redusert sin FoU-innsats betydelig eller ikke lenger utfører FoU i Norge. Stabiliseringen gjenspeiles dessuten i en utflating av veksten i antall FoU-personer og en liten nedgang i antall FoU-årsverk sammenliknet med tidligere år.

IKT-tjenester og Arkitekter og tekniske konsulenter har lenge vært de største næringene innenfor FoU. I 2018 hadde de henholdsvis 6,3 milliarder og 2,8 milliarder kroner til FoU. Det er fortsatt slik at disse næringene står for den største andelen av de samlede FoU-kostnadene i næringslivet – 28 prosent i 2018. Mange foretak i disse næringene, og spesielt i IKT, er storprodusenter av FoU som selger FoU-innsatsen sin for blant annet å bistå kunder med digitalisering.

Bygge- og anleggsvirksomhet med stadig vekst i FoU

Siden 2012 har bygge- og anleggsvirksomhet hatt en stabil økning i antall virksomheter som enten utfører egen, eller som kjøper inn, FoU. I 2018 utførte foretak i denne næringen FoU for 380 millioner kroner. Riktignok er dette et relativt lavt nivå sammenliknet med flere andre næringer, særlig tatt i betraktning at bygg- og anlegg er en stor næring.

Den største økningen for bygg og anlegg det siste året var likevel i innkjøpt FoU, der bygge- og anleggsbransjen hadde en økning fra 53 millioner i 2017 til 161 millioner kroner i 2018.

Mindre innkjøpt FoU fra utlandet

Foretakene kjøpte FoU-tjenester fra andre tilsvarende 7,6 milliarder kroner i 2018. Dette er en liten økning fra fjoråret på 2 prosent.  Foretak kan kjøpe FoU fra mange forskjellige aktører, deriblant foretak, universiteter, høyskoler og institutter. Disse kan befinne seg både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av foretakenes innkjøpte FoU kommer fra utlandet, men mesteparten av dette er FoU som foretakene kjøper fra andre foretak i eget konsern.

FoU kjøpt fra utlandet har lenge vært økende i næringslivet, men i 2018 gikk innkjøpt FoU fra utlandet ned fra 3,8 milliarder i 2017 til 3,5 milliarder i 2018. Den største veksten i innkjøpt FoU fra i fjor er fra andre norske foretak i eget konsern. Kjøp av FoU fra denne gruppen hadde en vekst på 22 prosent fra 2017. Kjøp fra andre norske foretak hadde en vekst på 20 prosent fra i fjor, og denne gruppen utgjorde 28 prosent av all innkjøpt FoU i 2018.

Figur 1. Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU for utvalgte næringer

Næring Egenutført (mill kr.) Innkjøpt (mill. kr).
Fiske, fangst og akvakultur 1195.5 150.4
Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester 1847.5 2256.4
Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1192.7 260.2
Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri 1419.9 315.3
Farmasøytisk industri 428.7 384.3
Metallindustri 494.8 100.5
Metallvareindustri 1149.2 62.9
Data- og elektronisk industri 2106.4 74.9
Elektroteknisk industri 489.8 60.1
Maskinindustri 1401.1 175.1
Bygging av skip og oljeplattformer 375 115
Kraftforsyning 307 203.7
Bygge- og anleggsvirksomhet 379.9 160.6
Agentur- og engroshandel 873.3 240.5
Transport og lagring 411.6 101.7
Forlagsvirksomhet (med utgivelse av programvare) 2632.4 342.9
Telekommunikasjon 988.3 98.6
IKT-tjenester 6318.1 425.5
Finansiering og forsikring 1608 808.5
Hovedkontortjen. og adm. rådgivning 572.6 65.2
Arkitekter og tekniske konsulenter 2809.5 323.8
Forskning og utviklingsarbeid 1044.4 477.9
Annen faglig/vit.skap./tekn. virks. 319.3 11.3

FoU utføres i hele landet

Nesten en fjerdedel av næringslivets egenutførte FoU foregår i Oslo, hvor det ble utført FoU for 7,5 milliarder kroner i 2018. Etter Oslo følger Akershus, Trøndelag og Rogaland.

Selv om de store volumene av FoU-kostnader typisk sentrerer seg rundt de største byene, er det fortsatt mye FoU-aktivitet i resten av landet. Ser vi på fylker, finner vi fylket med den største andelen FoU-aktive virksomheter i Aust-Agder. Her har 28 prosent av virksomhetene FoU. Deretter følger Oslo med 27 prosent, Trøndelag med 26 prosent, og Møre og Romsdal med 26 prosent.

Figur 2. Kostnader til egenutført FoU etter fylker

FINNMARK - FINNMÁRKU 85.62
HEDMARK 252.69
AUST-AGDER 290.97
SOGN OG FJORDANE 443.96
TROMS - ROMSA 451.78
OPPLAND 553.16
NORDLAND 599.69
VEST-AGDER 668.76
ØSTFOLD 836.46
TELEMARK 956.40
MØRE OG ROMSDAL 1300.88
VESTFOLD 1758.75
BUSKERUD 2040.27
HORDALAND 2666.93
ROGALAND 3033.57
TRØNDELAG 3535.80
AKERSHUS 5751.49
OSLO 7521.00
Figur 2. Kostnader til egenutført FoU etter fylker
FINNMARK - FINNMÁRKU 85.62
HEDMARK 252.69
AUST-AGDER 290.97
SOGN OG FJORDANE 443.96
TROMS - ROMSA 451.78
OPPLAND 553.16
NORDLAND 599.69
VEST-AGDER 668.76
ØSTFOLD 836.46
TELEMARK 956.40
MØRE OG ROMSDAL 1300.88
VESTFOLD 1758.75
BUSKERUD 2040.27
HORDALAND 2666.93
ROGALAND 3033.57
TRØNDELAG 3535.80
AKERSHUS 5751.49
OSLO 7521.00

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 10-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.