84753_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
84753
Færre vinningslovbrudd
statistikk
2012-06-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre vinningslovbrudd

I 2011 ble det anmeldt 380 000 lovbrudd i Norge, 3,6 prosent færre enn året før. Det ble registrert 264 000 forbrytelser og 116 000 forseelser, henholdsvis 2,4 og 6,2 prosent færre enn i 2010.

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2011. Per 1 000 innbyggere

Sett i forhold til 2010 var det færre anmeldte vinningslovbrudd, trafikkforseelser, narkotikalovbrudd og skadeverk i 2011. I antall var det størst nedgang for vinningslovbrudd, mens skadeverk var den lovbruddsgruppen med størst prosentvis nedgang, på 8,5 prosent. Omfanget av anmeldte voldslovbrudd var på nivå med de foregående år, mens antallet registrerte seksualforbrytelser var høyere enn tidligere år. Nedgangen i forseelser hadde i stor grad sammenheng med at det var 7,9 prosent færre trafikkforseelser i 2011 enn i 2010.

Nedgang for nesten alle typer vinningslovbrudd, og i nesten alle fylker

Tyverier og andre typer vinningslovbrudd utgjorde mer enn 45 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2011. De nesten 172 000 vinningslovbruddene var imidlertid 2,9 prosent færre enn i 2010. Omfanget av anmeldt vinningskriminalitet i 2011 er lavere enn i alle de atten foregående årene (1993-2010) med anmeldelsesstatistikk, spesielt når vi tar høyde for befolkningsøkningen (se figur).

Sett i forhold til året før var det en nedgang i antall anmeldelser av de aller fleste typene vinningslovbrudd, både av grove og simple tyverier, naskeri samt brukstyverier av biler og andre motorkjøretøy. Økningen i antall registrerte tilfeller av ”grovt tyveri fra person på offentlig sted”, som i statistikken inngår i kategorien Annet grovt tyveri, er et klart unntak fra denne generelle nedgangen.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (bolig og fritidsbolig). 1993-2011. Antall

Av de nesten 20 500 anmeldte tilfellene av grovt tyveri fra person på offentlig sted, var hele 73 prosent registrert å ha skjedd i Oslo. Sammenliknet med året før var det 4 600 flere tilfeller av denne typen tyveri i hovedstaden i 2011. Dette bidro sterkt til at det totale antallet anmeldelser av Annet grovt tyveri var 5 100 flere enn i 2010. Det medførte også at det totale antallet anmeldte vinningslovbrudd i Oslo var nesten 5 prosent høyere i 2011 enn i 2010, samt at Oslo i tillegg til Nordland var de eneste fylkene som ikke hadde en reduksjon i omfanget av vinningskriminalitet. Oslo ble dermed i enda større grad det gjerningsfylke med klart flest vinningslovbrudd. Byen hadde 85,5 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i 2011.

Ytterligere nedgang i tyveri fra boliger

Samlet sett ble det anmeldt 16 900 simple og grove tyverier fra bolig og fritidsbolig i løpet av 2011. Det er nesten 11 prosent færre enn i 2010. Nedgangen var størst for de grove tyveriene fra bolig og fritidsbolig, og de 9 600 anmeldte tilfellene i 2011 var drøyt 15 prosent færre enn i 2010. Av disse var det knapt 2 200 grove tyverier fra villaer, noe som er hele 29 prosent lavere enn året før. Det totale antallet grove tyverier fra bolig og fritidsbolig var i 2011 mer enn halvert siden midten av 1990-tallet (se figur).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (motorkjøretøy). 1993-2011. Antall

Kontinuerlig nedgang i tyveri fra motorkjøretøy

I 2011 ble det anmeldt 9 300 brukstyverier av motorkjøretøy, samt 8 500 tilfeller av grovt tyveri fra bil og andre befordringsmidler. For begge disse typene tyveri var det en nedgang på over 14 prosent i forhold til året før. Samlet sett er antallet brukstyverier av motorkjøretøy og grove tyverier fra befordringsmidler mer enn halvert siden 2004 (se figur).

I 2011 ble det også anmeldt 14 700 sykkeltyverier. Dette tallet har holdt seg relativt stabilt siden 2009, da det ble mulig å anmelde denne typen lovbrudd via internett. For mer informasjon, se Anmeldte lovbrudd 2009 .

Færre, men fremdeles høyt antall, narkotikaforbrytelser

I 2011 ble det anmeldt nesten 6 prosent færre narkotikalovbrudd enn i 2010. De 42 800 registrerte narkotikaforbrytelsene i 2011 er imidlertid det nest høyeste antallet i perioden 2003-2011.

Narkotikakriminalitet anmeldt, etter type narkotikalovbrudd. 1993-2011. Antall

Samlet sett ble 20 000 narkotikaforbrytelser (inkludert grove narkotikaforbrytelser) mot straffeloven anmeldt i 2011, nesten 2 000 færre enn året før. Det var også færre anmeldelser av narkotikabruk, noe som reguleres av legemiddelloven. De 13 101 registrerte tilfellene i 2011 var 5 prosent færre enn i 2010. De 8 200 anmeldte bruddene på legemiddellovens bestemmelser om besittelse av mindre mengder narkotika er imidlertid på nivå med fjoråret.

Etter en betydelig nedgang i antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo og Aust-Agder, var det i 2011 relativt til innbyggertallet flest anmeldte lovbrudd av denne typen i Østfold og Vestfold. Sammenliknet med sesongvariasjonene i perioden 2006-2010 ble det i 2011 registrert noen færre anmeldte narkotikalovbrudd i månedene juni til og med august, og noen flere i september og oktober.

Stabilitet i nivå, og den regionale fordelingen, av voldskriminalitet

Når vi tar høyde for befolkningsøkningen, har det samlede omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden årtusenskiftet, på mellom 5,3 og 5,6 per 1 000 innbyggere. I likhet med alle tidligere år, har Finnmark og Oslo mest anmeldt voldskriminalitet i forhold til befolkningsmengden, med henholdsvis 9,6 og 8,0 per 1 000 innbyggere. Sogn og Fjordane hadde lavest omfang med 2,7 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere (se figur).

Voldskriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). Per 1 000 innbyggere

Færre trusler, men flere tilfeller av fysisk vold

I løpet av 2011 ble det samlet sett anmeldt nesten 26 300 voldslovbrudd. Blant disse var det drøyt 6 800 trusler og 18 800 registrerte tilfeller av fysisk vold. Fysisk vold vil si fysisk mishandling i familieforhold, vold mot offentlig tjenestemann samt forbrytelser mot liv, legeme og helbred. De siste årenes generelle trend, med nedadgående antall anmeldte trusler samt en økning i det totale antallet anmeldte tilfeller av fysisk vold, ble dermed noe forsterket i 2011.

Nesten 2 600 tilfeller av mishandling i familieforhold ble registrert anmeldt i 2011. For første gang siden ikraftsettelsen av denne nye typen voldslovbrudd - i 2006 - var det ikke en stor årlig økning. For første gang i denne perioden var det også en årlig økning i antallet anmeldte tilfeller av andre typer legemsfornærmelser. Antall anmeldelser i de ulike typene av voldslovbrudd i 2011 ser dermed ut til å være mindre påvirket av de omfordelingene og endringene i registreringene som vi har sett perioden 2006-2010 (se figur).

I statistikken over anmeldte lovbrudd i 2011 er det 111 drap. I denne statistikken inngår 77 drap begått i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 og 34 andre drap. Til sammenlikning ble det registrer 29 drap i både 2009 og 2010, og 34 drap i 2008.

Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd. 1993-2011. Antall

Historisk høyt antall anmeldte seksuallovbrudd

4 600 seksuallovbrudd ble anmeldt i 2011. Av disse var 874 seksuell omgang med barn, 1 075 voldtekt og 138 voldtektsforsøk. I statistikkene over anmeldte og etterforskede lovbrudd er det aldri tidligere blitt registrert så mange tilfeller av disse typene lovbrudd. Det totale antallet anmeldte seksualforbrytelser i 2011 var 7 prosent flere enn i 2010, og siden midten av 1990-tallet har det vært en jevn økning i antall anmeldte voldtekter.

Anmeldte lovbrudd 2011

Sletting av saker registrert av Politiets utlendingsenhet ( PU ): Fra og med 2005 har PU hatt mulighet til å registrere anmeldelser i politiets straffesaksregister (BL/STRASAK/PAL). PU inngår fra da av som en del av ”særorgan” i statistikkene som fordeler de anmeldte lovbruddene etter politidistrikt. Dette har medført et stadig økende antall lovbrudd, og da særlig brudd på utlendingsloven, i statistikken. Frem til og med årgang 2010 har det for Statistisk sentralbyrå (SSB) ikke vært mulig å identifisere hvilke av disse sakene som er sivile saker og hvilke som er straffesaker. Fra og med bearbeidingen av 2011-årgangen slettes alle de saker som er avgjort av PU i løpet av året, tilsvarende om lag 500 lovbrudd i dette året. Dette medfører en relativt stor reduksjon i kategorien særorgan i statistikkene som fordeler etter politidistrikt, og færre enheter i ”annen kriminalitet” i statistikkene som fordeler etter lovbruddsgrupper.

 

Revisjon av drapssaker , inkludert hendelsene den 22 . juli 2011 : SSB har i bearbeidingen av datagrunnlaget til statistikken over anmeldte lovbrudd 2011 valgt å utvide den årlige revisjonen av drapssaker (se Om statistikken ) til også å omfatte hendelsene den 22. juli 2011. Med grunnlag i sakens registrering i BL/STRASAK/PAL den 12. januar 2012 og senere oppdateringer, samt dialog med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og andre enheter i politi og påtalemyndighet, har SSB gjort en del valg som har fått betydning for hvordan disse hendelsene blir klassifisert i statistikken. Som konsekvens av dette er det drøyt 100 lovbrudd - hvorav 77 drap, 2 drapsforsøk og om lag 20 skadeverk - som nå inngår i den publiserte statistikken over anmeldte lovbrudd 2011.

 

Statistikken, med sammenliknbare tidsserier for tidligere år og kommunetall, kan nå tas ut fra tabeller i Statistikkbanken .

Tabeller

Kriminalstatistikk - tabeller