21604_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21604
Flere tyverier og narkotikalovbrudd
statistikk
2010-04-15T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere tyverier og narkotikalovbrudd

I 2009 ble det anmeldt nesten 398 000 lovbrudd, en økning på 2,9 prosent sammenliknet med året før. Vinningslovbrudd og narkotikaforbrytelser økte med henholdsvis 7,1 og 4,8 prosent. Antall anmeldte narkotika- og vinningslovbrudd er likevel betydelig lavere enn for syv-åtte år siden.

Vinningskriminalitet anmeldt, etter gjerningssted (fylke). 2006-2009. Per 1 000 innbyggere

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2009. Per 1 000 innbyggere

I løpet av 2009 ble 277 000 forbrytelser anmeldt, 4,9 prosent flere enn året før, mens antall forseelser gikk ned 1,3 prosent.Blant forseelsene er det en spesielt stor nedgang for anmeldte trafikklovbrudd, med 6 prosent.

Ny økning i tyverier og andre vinningslovbrudd

For første gang siden 2001/2002 er det oppgang i den registrerte vinningskriminaliteten. I 2009 ble det samlet sett anmeldt nesten 188 000 vinningslovbrudd, 12 400 flere enn i 2008. Nivået, spesielt når vi tar høyde for befolkningsøkningen, er imidlertid betydelig lavere enn i alle de femten første årene (1993-2006) med anmeldelsesstatistikk (se figur).

Store regionale variasjoner

Fylkene Hordaland, Oslo, Rogaland og Akershus hadde samlet sett en økning på nesten 10 200 vinningslovbrudd fra 2008 til 2009.Størst økning hadde Hordaland med 3 700 (29 prosent). Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder har imidlertid hatt en sammenhengende nedgang i den anmeldte vinningskriminalitet i perioden 2006-2009 (se figur).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (bolig og fritidsbolig). 1993-2009. Antall

Flere tyverier fra bolig...

Totalt ble 21 300 grove og simple tyverier tilknyttet bolig og fritidsbolig anmeldt i 2009 - mer enn 9 prosent flere enn i året før, og 16 prosent flere enn i 2007. De to siste årene har grovt tyveri fra bolig og hytte økt mest (33 prosent), men de 9 000 anmeldte tilfellene i 2009 er fremdeles kun halvparten av omfanget på midten av 1990-tallet (se figur).

... samt sykkeltyverier og simple butikktyverier

Fra 2008 til 2009 økte antall simple tyveri fra butikk og naskeri samlet sett med 15 prosent til 20 100 tilfeller, og er dermed tilbake på nivået i 2004. Antall anmeldte sykkeltyverier ble halvert i perioden 1995-2008. I 2009 ble det registrert 15 100 sykkeltyverier, 16 prosent flere enn i året før. Muligheten for å anmelde via internett har medført noen flere anmeldelser, men forklarer kun en del av økningen (se tekstboks).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (motorkjøretøy). 1993-2009. Antall

Færre grove tyverier fra biler

Den nedadgående trenden i antall grove tyverier fra biler og andre befordringsmidler fortsatte, med en nedgang på over 12 prosent sammenliknet med året før, til 10 900 tilfeller i 2009. Antall brukstyveri av motorkjøretøy holdt seg imidlertid stabilt, og i 2009 ble 12 000 tilfeller anmeldt (se figur).

Stabilt antall voldsanmeldelser

26 100 trusler og andre voldslovbrudd ble anmeldt i 2009, tilnærmet det samme som i året før. Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen har omfanget av anmeldte voldslovbrudd holdt seg relativt stabilt de ti siste årene, på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere.

I 2009 ble det anmeldt om lag like mange tilfeller av trusler (7 200) og fysisk vold (18 300) som året før. Fordelingen av type voldslovbrudd har imidlertid endret seg,og i de aller siste årene spesielt blant de ulike typene av fysisk vold. Fra 2008 til 2009 økte antall anmeldte tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann og mishandling i familieforhold. Samtidig var det en nedgang i antall registrerte legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Endringene i registreringen av type voldslovbrudd ser dermed ut til å fortsette, og etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold (fra 2006) øker denne typen mest. I 2009 ble totalt 2 100 tilfeller av mishandling i familieforhold registrert (se figur).

Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd. 1993-2009. Antall

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper. 1993-2009. Per 1 000 innbyggere

Økning i narkotikaforbrytelser

I første halvdel av 2009 var det færre anmeldte narkotikalovbrudd sammenliknet med årene før. Omfanget økte imidlertid i siste halvdel av 2009, og samlet sett ble det registrert 1 800 flere narkotikaforbrytelser enn i 2008. De ulike typene av brudd på straffeloven og legemiddelloven økte, bortsett fra de aller groveste narkotikaforbrytelsene som holdt seg stabilt på nesten 1 100 tilfeller.De 39 300 registrerte narkotikaforbrytelsene i 2009 er imidlertid lavere enn omfanget i 2006-2007 (se figur).

1 000 anmeldte voldtekter

I 2009 ble 4 200 seksuallovbrudd anmeldt, 7 prosent flere enn i året før. Det anmeldes langt flere voldtekter enn tidligere, og sammenliknet med 2008 ble det anmeldt nesten 6 prosent flere tilfeller i 2009. Siden 2003 er det årlig blitt anmeldt om lag 800 tilfeller av seksuell omgang med barn.

Anmeldelse via Internett

Fra 31. august 2009 ble det mulig å anmelde enkelte typer tyveri og skadeverk via Internett (se politi.no ). I løpet av de fire siste månedene av 2009 ble 9 800 lovbrudd anmeldt via Internett, hvor ni av ti var vinningslovbrudd. Ut fra SSB sin gjennomgang av de typer tyverier som er mest anmeldt på Internett (sykkeltyveri og tyveri fra privatpersoner på offentlig sted), ser det ut til at denne muligheten har resultert i noen flere anmeldelser. Flertallet av disse anmeldelsene er imidlertid mest sannsynlig et resultat av endringer i måten å anmelde på. Dette fremgår blant annet av at det, sammenliknet med foregående år, også var flere anmeldelser av disse typer tyverier i løpet av de åtte første månedene av 2009.

 


Tabeller til publiseringen