21572_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/arkiv
21572
Laveste nivå siden 1994
statistikk
2009-03-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste nivå siden 1994

I 2008 ble det anmeldt 386 000 lovbrudd, en nedgang på 3 prosent sammenliknet med året før. Antall anmeldte lovbrudd er nå det laveste på 14 år, når vi tar høyde for befolkningsutviklingen.

Det ble anmeldt mer enn 264 000 forbrytelser og 122 000 forseelser i 2008, en nedgang fra 2007 på henholdsvis 2,8 og 3,5 prosent. Det var en betydelig nedgang både for vinningskriminalitet (2,7 prosent), narkotikaforbrytelser (8 prosent) og trafikkforseelser (5,1 prosent).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (motorkjøretøy). 1993-2008. Antall

Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2008. Per 1 000 innbyggere

Færre grove tyverier, spesielt fra bil

Mer enn 175 000 tyverier og andre vinningslovbrudd ble anmeldt i 2008, nesten 4 900 færre enn året før. Reduksjonen i antall vinningslovbrudd henger i hovedsak sammen med en nedgang på 8 prosent i grove tyverier. Blant de grove tyveriene var nedgangen størst for biler og andre befordringsmidler, med hele 20 prosent (se figur). I tillegg var det nesten 7 prosent færre anmeldte brukstyverier av bil. Antall grove tyverier fra biler og andre befordringsmidler (12 500) og brukstyveri av biler (6 900) er samlet sett nesten halvert siden 2003.

Men flere grove tyverier fra villa ...

Antallet grove tyverier fra villa økte fra 2 200 i 2007 til 3 400 i 2008, det vil si en økning på drøyt 50 prosent. Nesten hele økningen skjedde i Oslo, Akershus og Vestfold - hvor det samlet sett ble anmeldt mer enn 900 flere tilfeller. Dette bidro til en økning i det samlede antallet grove tyverier fra leilighet, bolighus og hytte - som i dag er tilbake på nivået fra 2005. Tyverier i tilknytning til bolig og fritidsbolig har hatt en stor og langvarig nedgang frem til 2007. Flere anmeldte grove tyverier fra villa medførte imidlertid at det totale antallet tyverier tilknyttet bolig og fritidsbolig nå økte, fra 18 300 tilfeller i 2007 til 19 500 tilfeller i 2008 (se figur).

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte typer tyveri (bolig og fritidshus). 1993-2008. Antall

... og simple butikktyverier

Fra tusenårsskiftet og frem til 2007 ble antall anmeldte simple tyverier fra butikk og naskeri redusert med over en firedel. Fra 2007 til 2008 økte imidlertid anmeldelsene både for simple tyverier fra butikk (12 prosent) og naskeri (5 prosent) - og samlet sett fra 16 400 til 17 500 tilfeller.

Størst nedgang av vinningslovbrudd i Rogaland og Østfold

Over en firedel av all registrert vinningskriminalitet begås i Oslo, som hadde en nedgang på nesten 2 prosent fra året før. I antall var det klart størst reduksjon i Rogaland og Østfold (med henholdsvis 14 og 11 prosent), og nedgangen i disse fylkene tilsvarer halvparten av den totale nedgangen for vinningskriminalitet i hele landet. Mens den registrerte vinningskriminaliteten begått i Norge gikk ned, økte antall anmeldte vinningslovbrudd som hadde skjedd i utlandet - fra 7 600 til 8 800 tilfeller.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper. 1993-2008. Per 1 000 innbyggere

Færre anmeldte narkotikaforbrytelser

De 37 500 narkotikaforbrytelsene registrert av politiet i 2008 er et av de laveste tallene de siste ti årene, og på nivå med perioden 2003-2005 (se figur). På grunn av et fall i anmeldelsene de siste tre månedene av året ble det i 2008 anmeldt nesten 3 300 færre narkotikalovbrudd enn i 2007. Oslo, Akershus og Vestfold har fremdeles flest narkotikalovbrudd - til tross for at de samlet sett hadde 2 800 færre anmeldte tilfeller enn i året før. Syv fylker hadde imidlertid en økning på mer enn 4 prosent.

Nedgangen fra året før var noe større for narkotikalovbruddene som reguleres av legemiddelloven (9 prosent), enn for de mer alvorlige narkotikalovbruddene som reguleres av straffeloven (7 prosent). Antall anmeldte brudd på de to lovene er nå nesten like mange, henholdsvis 19 200 og 18 300.

Stabilitet i den anmeldte voldskriminaliteten

I løpet av 2008 ble 26 200 trusler og andre voldslovbrudd anmeldt, nesten 2 prosent flere enn i året før. Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen, har omfanget av anmeldte voldslovbrudd holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere (se figur).

Voldskriminalitet anmeldt, etter gjerningsfylke. 2008. Per 1 000 innbyggere

Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd. 1993-2008. Antall

Som i alle tidligere år har Finnmark og Oslo mest anmeldt voldskriminalitet i forhold til befolkningsmengden, med henholdsvis 8,9 og 8,7 per 1 000 innbyggere. I 2008 fulgte deretter fylkene Telemark og Troms hvor de tilsvarende tallene var 6,8 og 6,6. Oppland hadde lavest omfang med 3,6 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere (se figur).

Ny registrering av vold i familieforhold

De siste årene før 2008 var det en nedgang i antall anmeldte trusler, og en økning i antall tilfeller av fysisk vold. I 2008 økte imidlertid både trusler og fysisk vold, med om lag 2 prosent i forhold til året før. Det ble anmeldt nesten 7 200 trusler og 18 400 tilfeller av fysisk vold (forbrytelser mot liv, legeme og helbred, vold mot offentlig tjenestemann og fysisk mishandling i familieforhold).

Antall anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold øker, samtidig med en nedgang i både legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser (se figur). Omfordeling i registreringen av typer voldslovbrudd ser dermed ut til å fortsette i 2008, etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i familieforhold (fra 2006).

Nesten 1 000 anmeldte voldtekter

I 2008 ble mer enn 3 900 seksuallovbrudd anmeldt, nesten 4 prosent flere enn året før. Siden begynnelsen av 1990-tallet har antall anmeldte voldtekter økt, men i 2008 ble det registrert like mange tilfeller (940) som i 2007. I 2008 ble det anmeldt 810 tilfeller av seksuell omgang med barn og 93 tilfeller av incest, som er på nivå med de foregående fem årene.

Tabeller

Tabeller til publiseringen