Rapporter 2016/30

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

Personer som i noe mindre grad har tatt del i inntektsveksten, er for eksempel enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere.

Mange med lavinntekt har svak yrkestilknytning

Lavinntekt er i stor grad forbundet med svak tilknytning til arbeidslivet. Andelen med lavinntekt er særlig stor blant aleneboende minstepensjonister og sosialhjelpsmottakere, men har de siste årene økt mest blant uførepensjonister og personer med nedsatt arbeidsevne. Blant alderspensjonister har derimot andelen med lavinntekt falt markant helt siden slutten av 1990-tallet og er nå mindre enn i befolkningen som helhet.

I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på ferie eller eie privatbil. I tillegg har mange dårligere helse enn den øvrige befolkningen.

Stadig flere har lave inntekter i minst tre år

Noen personer kan av ulike grunner tilhøre husholdninger med lave inntekter en kort periode på for eksempel ett år, for siden å oppleve en klar forbedring av inntektene. Andre opplever at inntektene forblir lave, såkalt vedvarende lavinntekt. Dersom en definerer vedvarende lavinntekt på bakgrunn av den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i en treårsperiode, hadde 9 prosent av befolkningen vedvarende lavinntekt i perioden 2012-2014. Andelen med vedvarende lavinntekt har ligget relativt stabilt rundt 8 prosent i mange år, og mellom 2006 og 2011 var trenden en synkende lavinntektsandel. De siste årene har derimot andelen med vedvarende lavinntekt steget igjen.

Denne rapporten presenterer statistikk og analyse av økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper. Dette er den 12. rapporten i rekken som gir en slik samlet oversikt. Rapporten er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

 

Liste over ferdige uttrekk av tabeller i statistikkbanken

 

Personer i husholdninger med lavinntekt

Tabell 1. Lavinntektsgrenser i kroner for ulike husholdningstyper

Tabell 2. Andel personer i husholdninger med årlig lavinntekt, ulike grupper

Tabell 3.Andel personer i husholdninger med årlig lavinntekt, etter kommune 

Inntektsfordeling

Tabell 4.Inntektsfordelingen belyst ved flere ulikhetsmål (EU-skala). Hele landet 

Tabell 5.Inntektsfordeling belyst ved flere ulikhetsmål (EU-skala). Fylker

Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt

Tabell 6. Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig)

Tabell 7. Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (4-årig)

Tabell 8.Andel personer 18-66 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig) etter utdanningsnivå

Tabell 9.Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig) etter ulike kjennemerker

Tabell 10. Andel barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig). Hele landet og etter fylker

Tabell 11. Andel barn under 18 år med innvandrerbakgrunn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig), etter landbakgrunn

Indikatorer for økonomisk utsatthet for lavinntektsgrupper

Tabell 12. Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede

Tabell 13. Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt 

Tabell 14.Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte

Tabell 15.Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp

Tabell 16.Personer som tilhører en husholdning som mottar både bostøtte og sosialhjelp 

Tabell 17.Personer som tilhører en husholdning med stor rentebelastning 

Tabell 18.Personer som tilhører en husholdning med stor gjeldsbelastning

Tabell 19.Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning

 

Se også artikkelserie: Barn i lavinntektshusholdninger

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

Ansvarlig

Elisabeth Løyland Omholt

Serie og -nummer

Rapporter 2016/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Emner

Innvandring og innvandrere, Inntekt og formue , Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9403-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9402-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

258

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.