Rapporter 2017/13

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Rapporten presenterer resultater for innvandrere som har deltatt i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om innvandreres og deres norskfødte barns levekår i Norge, og å oppdatere den kunnskapen man har fått gjennom tidligere levekårsundersøkelser. Man ønsket å sammenligne med de generelle levekårene i Norge, mellom store innvandrergrupper og mellom innvandrere og deres norskfødte barn.

Utvalget består av innvandrere i alderen 16-74 år med minst to års botid i Norge, og som har bakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

Undersøkelsen dekker spørsmål innenfor følgende områder:

 • Bakgrunn fra opprinnelseslandet
 • Transnasjonale bånd og tilhørighet
 • Bolig og boforhold
 • Sosial kontakt med familie og venner
 • Religion
 • Utdanning
 • Arbeid og arbeidsmiljø
 • Ubetalt arbeid og frivillighet
 • Norskferdigheter
 • Utsatthet for lovbrudd
 • Statsborgerskap
 • Diskriminering
 • Holdninger, verdier og tillit
 • Helse
 • Økonomisk romslighet

 

Om publikasjonen

Tittel

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Ansvarlig

Signe Vrålstad og Kjersti Stabell Wiggen

Serie og -nummer

Rapporter 2017/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9539-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9538-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

247

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt