Rapporter 2017/13

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innhold

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Rapporten presenterer resultater for innvandrere som har deltatt i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om innvandreres og deres norskfødte barns levekår i Norge, og å oppdatere den kunnskapen man har fått gjennom tidligere levekårsundersøkelser. Man ønsket å sammenligne med de generelle levekårene i Norge, mellom store innvandrergrupper og mellom innvandrere og deres norskfødte barn.

Utvalget består av innvandrere i alderen 16-74 år med minst to års botid i Norge, og som har bakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

Undersøkelsen dekker spørsmål innenfor følgende områder:

 • Bakgrunn fra opprinnelseslandet
 • Transnasjonale bånd og tilhørighet
 • Bolig og boforhold
 • Sosial kontakt med familie og venner
 • Religion
 • Utdanning
 • Arbeid og arbeidsmiljø
 • Ubetalt arbeid og frivillighet
 • Norskferdigheter
 • Utsatthet for lovbrudd
 • Statsborgerskap
 • Diskriminering
 • Holdninger, verdier og tillit
 • Helse
 • Økonomisk romslighet

 

Kontakt