240932_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/pppvare/aar
240932
Norge billigere sett med utenlandske øyne
statistikk
2016-06-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
pppvare, Prisnivå på varer og tjenester, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Statistikken viser priser på grupper av varer og tjenester i europeiske land. Sveits, Norge og Danmark var de dyreste landene i 2015.

Prisnivå på varer og tjenester2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge billigere sett med utenlandske øyne

Sett fra utlandet har det norske prisnivået falt de siste to årene. I 2013 var det generelle prisnivået i Norge 55 prosent høyere enn det gjennomsnittlige prisnivået i de 28 EU-landene. I 2015 var prisnivået sammenliknet med andre europeiske land klart lavere: 37 prosent over EU-nivået.

Prisnivå på varer og tjenester. Utvalgte land. Indeks. EU28=1001
2015
1Kilde: Eurostat
Norge137
Island125
Sverige121
Danmark137
Finland120
Frankrike105
Italia101
Polen55
Storbritannia131
Tyskland100

Norge hadde i 2015 et prisnivå for varer og tjenester til konsum i husholdningene som var 37 prosent over EU28=100. Sveits kom ut som Europas dyreste land i undersøkelsen, 63 prosent over EU28. Norge og Danmark hadde samme prisnivå i 2015, mens prisnivået i Sverige og Finland var omkring 12 prosent lavere enn vårt. At det norske prisnivået har sunket betraktelig de to siste årene, skyldes hovedsakelig en svakere norsk krone mot euro. I 2013 var den gjennomsnittlige vekslingskursen mot euro 7,81 kroner. To år senere var euroen blitt over 1 krone dyrere: gjennomsnittlig vekslingskurs lå på 8,95 kroner. Det er en forskjell på omtrent 15 prosent som gir seg direkte utslag i det norske prisnivået sett fra utlandet.

Størst forskjeller mellom nordvest og sørøst

Når det gjelder priser, er det tydelige geografiske skillelinjer i Europa. Land i nordvest har det høyeste generelle prisnivået: De nordiske landene, Storbritannia, Irland i tillegg til Luxembourg og Sveits. Prisene er desidert lavest i øst og sørøst, spesielt på Balkan. Makedonia, Bulgaria, Albania og Serbia var i 2015 de relativt sett billigste landene i Europa. I disse landene er det generelle prisnivået på omkring en tredel av det norske.

Kommunikasjon, møbler og audiovisuelt utstyr priset som i EU

Selv om Norge er blant de dyreste landene i Europa for varer og tjenester sett under ett, er det store forskjeller mellom ulike vare- og tjenestegrupper. Figur 1 viser det norske prisnivået for utvalgte vare- og tjenestegrupper sett i forhold til gjennomsnittet i de 28 EU-landene. Vi ser at det norske prisnivået for elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel ligger 25 prosent under EU-snittet. Elektrisitetspriser kan variere mye fra år til år, ikke minst i Norge som har mye vannkraft.

For tre varegruppers del ligner norske priser EU-landenes nivå:

  • kommunikasjon
  • møbler, tepper og annet gulvbelegg
  • audiovisuelt utstyr

Prisnivået for husholdningsapparater er 16 prosent høyere enn i EU28, mens transporttjenester er 27 prosent dyrere i Norge. Klær, sko og personlige transportmidler (biler, sykler og motorsykler), er 30-40 prosent dyrere.

Ikke alene om avgifter på alkohol og tobakk

Èn produktgruppe utmerker seg med et særskilt høyt prisnivå her til lands. Det er den sterkt avgiftsbelagte produktgruppen alkoholholdige drikker og tobakk som har et prisnivå mer enn dobbelt så høyt som gjennomsnittet i EU28. Sammenliknet med de norske prisene er nivået i Sverige og Danmark henholdsvis 43 og 46 prosent lavere. Men Norge er ikke helt alene om å ha høye avgifter på disse varene. Storbritannia, Island og Irland har også et høyt prisnivå på alkohol- og tobakksvarer.

Matvareprisene fortsatt lavere i Sverige og Danmark

Norge hadde Europas nest høyeste prisnivå på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i 2015, prisene lå 59 prosent over EU28. Mat og drikke var aller dyrest i Sveits: omkring 73 prosent over EU28. Sammenliknet med Norge var prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer 22 prosent lavere i Sverige og 9 prosent lavere i Danmark.

Balkanland billigste ferieland

Figur 2 gir en oversikt over prisnivået for hotell- og restauranttjenester i ulike europeiske land. Albania, Makedonia, Bulgaria og Serbia hadde også i 2015 Europas laveste priser på hotell- og restauranttjenester. Prisnivået på disse tjenestene er i disse landene på omkring en fjerdedel av nivået i Norge.

Blant landene ellers i Sør-Europa har Portugal, Kroatia, Tyrkia og Hellas et prisnivå som er under halvparten av det norske, mens Spanias nivå er hakket over disse. Frankrike og Italias priser er omkring 35 prosent lavere enn det norske prisnivået, mens Storbritannia ligger 23 prosent lavere. Blant de nordiske landene kommer Finland mest gunstig ut for ferierende nordmenn, foran Sverige, Island og Danmark.

Hotell- og restauranttjenester er 63 prosent dyrere i Norge enn i EU28. Av de europeiske landene har bare Sveits et høyere prisnivå enn Norge. Tross det høye norske prisnivået har det likevel vært en relativ nedgang for Norge de siste to årene på grunn av en svakere norsk krone. Fra 2013 til 2015 har de norske prisene blitt omkring 15 prosent lavere sett med utenlandske øyne. Det har dermed blitt rimeligere å feriere i Norge for utenlandske gjester de to siste årene.

Prisnivå sier ikke nødvendigvis noe om levestandardÅpne og lesLukk

Det er viktig å huske at høyt eller lavt prisnivå i seg selv ikke sier noe om levestandarden i ulike land. Mengden varer og tjenester som kan kjøpes avhenger ikke bare av prisnivået, men også av inntektsnivået. Prisnivåforskjeller mellom europeiske land har over tid ligget ganske stabilt. Endringer i prisnivå fra år til annet kan skyldes ulik prisstigning i landene, men ofte er valutakursendringer en vel så viktig årsak.

GjennomsnittspriserÅpne og lesLukk

Prisene er inklusive merverdiavgift, eventuelle subsidier, og ikke-refunderbare avgifter. Korttidstilbud og spesielle rabatter som ikke er tilgjengelige for alle konsumenter inkluderes i hovedsak ikke. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land, og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.