240815_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar
240815
Norge fortsatt i toppen av BNP-sammenlikning
statistikk
2015-12-14T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Statistikken viser BNP per innbygger, personlig konsum per innbygger og prisnivå. Norge hadde Europas nest høyeste BNP per innbygger i 2014.

Sammenlikning av prisnivå i Europa2012-2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge fortsatt i toppen av BNP-sammenlikning

Norge var i 2014 fortsatt på Europa-toppen i en rangering av prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, viser nylig publiserte tall fra Eurostat. Fortsatt ligger Norge langt over gjennomsnittet i EU, men noe mindre enn før siden eksportprisen for olje høsten 2014 trakk noe ned.

BNP og personlig konsum per innbygger, prisnivåjustert. Relativt prisnivå for personlig konsum. Utvalgte land1
2014
BruttonasjonalproduktPersonlig konsumPersonlig konsum
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Prisnivåindekser (EU28=100)
1Kilde: Eurostat
Norge178135158
Island119116121
Sverige123111136
Danmark125115140
Finland110114124
Frankrike107112107
Italia9698103
Polen687453
Spania918893
Storbritannia109115122
Tyskland124123101

I 2014 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 78 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene, heretter kalt EU28. Bare Luxembourg hadde et høyere BNP per innbygger enn Norge. Det må legges til at Luxembourgs resultat i hovedsak skyldes at en stor andel av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til BNP uten å inngå i innbyggertallet. På 3. plass finner vi Sveits som hadde et BNP per innbygger 62 prosent over EU-snittet. Deretter fulgte Irland, Nederland, Østerrike, Danmark, Tyskland og Sverige, alle med et BNP per innbygger mellom 20 og 35 prosent høyere enn EU28.

Kypros, Finland, Italia og Norge med relativ nedgang i perioden 2012-2014

Endringer over tid i rangeringen av landene i BNP-sammenlikningen kan tilskrives enten endringer i nominell BNP, endringer i prisnivåindikatorer (PPP), endringer i innbyggertall eller en kombinasjon av disse faktorene. For de fleste europeiske landene er det bare mindre endringer i perioden.

Kypros hadde størst relativ nedgang i BNP per innbygger i perioden 2012-2014. Finland, Italia, Norge og Sverige hadde også en relativ nedgang i perioden. Norge hadde i 2012 et BNP per innbygger 87 prosent høyere enn EU28, mens 2014-resultatet var 78 prosent over EU28. Årsaken til den relative nedgangen for Norge i perioden skyldes i stor grad prisnedgangen på vår viktigste eksportvare, olje, i siste halvår 2014.

Landene i Øst- og Mellom-Europa har generelt et lavere BNP per innbygger enn de vesteuropeiske landene, men i flere av disse landene er det positive tendenser å spore. Makedonia, Litauen, Latvia, Montenegro og Ungarn var landene med størst relativ vekst i BNP per innbygger i perioden 2012-2014, tett fulgt av Tsjekkia og Bosnia-Hercegovina.

Norsk konsumnivå høyest

I internasjonale sammenlikninger brukes gjerne BNP per innbygger som et mål på materiell levestandard, men indikatoren personlig konsum per innbygger kan i mange tilfeller være bedre egnet til sammenlikninger av husholdningers velstand, selv om sparing også må tas med i betraktningen når man vurderer utvikling i velstand.

Luxembourg, Norge og Sveits topper listen også for personlig konsum per innbygger i 2014, henholdsvis 41, 35 og 31 prosent over gjennomsnittet for de 28 EU-landene. Personlig konsum per innbygger i Norge ligger omkring 15-20 prosent høyere enn i de andre nordiske landene.

Figur 1 viser nivåtallene for både BNP og personlig konsum per innbygger. Det er verdt å merke seg at Luxembourg og Norge i denne sammenlikningen ligger mye nærmere det europeiske gjennomsnittet enn hva tilfellet er for BNP per innbygger. Tyskland og Østerrike har også høyt personlig konsum, respektive 23 og 22 prosent høyere enn gjennomsnittet. Landene på Balkan, med unntak av Hellas, kommer dårligst ut i sammenlikningen. I Albania, Bosnia-Hercegovina, Makedonia og Serbia konsumeres det under halvparten så mye varer og tjenester som gjennomsnittet av EU28. I Bulgaria, Montenegro, Romania og Kroatia er konsumnivået noe høyere, fra 40 til 50 prosent under EU28. Tyrkia befinner seg også på dette nivået.

Norge og Sveits i særklasse Europas dyreste land

Norge og Sveits var Europas dyreste land i 2014, med prisnivåer 58 og 56 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i EU28. Figur 2 viser prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum i utvalgte europeiske land i forhold til et europeisk gjennomsnitt. Hvis vi sammenligner Norge med våre naboland, er prisnivået omkring 13 prosent over Danmarks nivå, og 16 prosent over nivået i Sverige. Andre land som utmerker seg med et høyt relativt prisnivå, er Luxembourg, Finland og Irland.

Landene med de laveste prisene finner vi sørøst i Europa. I Albania, Makedonia og Bulgaria er prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum rundt en fjerdedel av nivået i Norge. Endringer i relativt prisnivå over tid kan skyldes ulik prisstigning i landene, men i mange tilfeller er årsaken snarere endringer i et lands valutakurs sammenliknet med euro. For Norges del var svekkelsen av den norske krona i 2014 en sterkt medvirkende årsak til at Norges prisnivå modererte seg fra 67 prosent over EU28 i 2013, til 58 prosent over EU28 i 2014.

Kroatia med i EU: EU27 er blitt EU28Åpne og lesLukk

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100), etter at Kroatia ble medlem fra 1. juli 2013.