193901_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar
193901
Luxembourg, Norge og Sveits stadig på BNP-toppen
statistikk
2014-12-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false
Statistikken viser BNP per innbygger, personlig konsum per innbygger og prisnivå. Norge hadde Europas nest høyeste BNP per innbygger i 2013.

Sammenlikning av prisnivå i Europa2011-2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luxembourg, Norge og Sveits stadig på BNP-toppen

Luxembourg, Norge og Sveits hadde i 2013 Europas høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Norge hadde dessuten det høyeste prisnivået ifølge EUs statistikkontor, Eurostat. Særlig de baltiske landene har hatt en positiv økonomisk utvikling de siste årene.

BNP og personlig konsum per innbygger, prisnivåjustert. Relativt prisnivå for personlig konsum. Utvalgte land1
2013
BruttonasjonalproduktPersonlig konsumPersonlig konsum
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Prisnivåindekser (EU28=100)
1Kilde: Eurostat
Norge186135167
Island119116112
Sverige127115139
Danmark124115142
Finland113115124
Frankrike107110111
Italia99100103
Polen677553
Spania949093
Storbritannia109115114
Tyskland122122102

I 2013 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 86 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene, heretter kalt EU28. Bare Luxembourg hadde et høyere BNP per innbygger enn Norge. Luxembourgs resultat skyldes for en stor del at en stor andel av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til BNP uten å inngå i innbyggertallet. På 3. plass finner vi Sveits som hadde et BNP per innbygger 63 prosent over EU-snittet. Deretter fulgte Nederland, Irland, Østerrike, Sverige, Danmark og Tyskland, alle med et BNP per innbygger mellom 22 og 31 prosent høyere enn EU28. Landene i Øst- og Mellom-Europa hadde generelt et lavere BNP per innbygger enn de vesteuropeiske landene.

Positiv utvikling i Baltikum siden 2011

For de fleste landene er det bare mindre endringer i perioden 2011-2013. Imidlertid ser vi en merkbar positiv utvikling i flere østeuropeiske land. De baltiske statene Estland, Latvia og Litauen ledet an: Estland og Litauens BNP per innbygger er nå på samme nivå som Hellas, mens Latvia ligger noe lavere. Makedonia og Romania har også hatt en positiv utvikling. I motsatt ende av skalaen finner vi Kypros, Hellas og Italia. Disse landene har hatt den største negative endringen i perioden. Blant de største EU-landene er bildet stabilt for Tyskland, Frankrike og Spania i denne perioden, mens Storbritannia og Polen viser en positiv utvikling.

Norsk konsumnivå høyest

Luxembourg og Norge topper tabellen også for personlig konsum per innbygger og ligger henholdsvis 36 og 35 prosent over gjennomsnittet for de 28 EU-landene. Personlig konsum per innbygger i Norge ligger nesten 20 prosent høyere enn andre nordiske land. Tyskland og Østerrike har også høyt personlig konsum, respektive 22 og 20 prosent høyere enn gjennomsnittet.

Figur 1 viser nivåtallene for både BNP og personlig konsum per innbygger. Det er verdt å legge merke til at det er stor forskjell mellom BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger i Norge sammenlignet med andre land. Dette kan tolkes som at en del av landets inntekt er anvendt til for eksempel kollektivt konsum eller spart til investeringer i realkapital eller fordringer på utlandet.

Norge er Europas dyreste land

Figur 2 viser prisnivået i utvalgte europeiske land i forhold til et europeisk gjennomsnitt. Figuren viser prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum. Norge var Europas dyreste land i 2013, med et prisnivå 67 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i EU28. Sveits er nesten like dyrt som Norge. Hvis vi sammenligner Norge med våre naboland, er prisnivået omkring 17 prosent over Danmarks nivå, og vel 20 prosent over nivået i Sverige. Andre land som utmerker seg med et høyt relativt prisnivå, er Luxembourg, Finland og Irland. Landene med de laveste prisene finner vi sørøst i Europa. I Makedonia, Bulgaria og Albania er prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum rundt en fjerdedel av nivået i Norge.

Kroatia med i EU: EU27 er blitt EU28Åpne og lesLukk

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100), etter at Kroatia ble medlem fra 1. juli 2013.

BNP og personlig konsum per innbyggerÅpne og lesLukk

I internasjonale sammenlikninger er BNP per innbygger et mål som ofte brukes på materiell levestandard, mens ”personlig konsum per innbygger” er bedre egnet til å beskrive husholdningers faktiske konsum. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som konsumeres individuelt, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse.