115729_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp/aar
115729
Norge topper BNP- og prissammenlikning
statistikk
2013-12-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
ppp, Sammenlikning av prisnivå i Europa, bruttonasjonalprodukt, volumindeks, personlig konsum, prisnivåjustert BNP, prisnivåindeks, EU-land, EØS-land, internasjonale sammenligningerKonsumpriser, Priser og prisindekser
false

Sammenlikning av prisnivå i Europa2010-2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge topper BNP- og prissammenlikning

Tall fra Eurostat viser at Norge i 2012 fortsatt hadde Europas nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Bare Luxembourg lå foran Norge i sammenlikningen, noe som delvis skyldes spesielle forhold i storhertugdømmet. Norge hadde også undersøkelsens høyeste prisnivå.

BNP og personlig konsum per innbygger, prisnivåjustert. Relativt prisnivå for personlig konsum. Utvalgte land1
2012
BruttonasjonalproduktPersonlig konsumPersonlig konsum
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)Prisnivåindekser (EU28=100)
1Kilde: Eurostat
Norge195137168
Island115114111
Sverige126117136
Danmark126114145
Finland115116123
Frankrike109114109
Italia101100102
Polen677353
Spania969294
Storbritannia106114117
Tyskland123123101

I 2012 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 95 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene (EU28). Bare Luxembourg lå på et høyere nivå enn Norge. Luxembourgs resultat skyldes for en stor del at en høy andel av landets arbeidstakere bor i nabolandene og derfor bidrar til BNP uten å inngå i innbyggertallet. Neste land på listen, EFTA-landet Sveits, hadde et BNP per innbygger som var 58 prosent over EU-snittet. Deretter følger Østerrike, Irland, Nederland, Sverige og Danmark, alle med et BNP per innbygger 20-30 prosent høyere enn EU28. Landene i Øst- og Mellom-Europa hadde et generelt lavere BNP per innbygger enn de vesteuropeiske landene.

Positiv utvikling i Øst-Europa

Prisnivåjustert BNP per innbygger for Norge har, sammenliknet med de fleste andre landene i undersøkelsen, hatt en positiv utvikling de siste årene. I et Europa rammet av nedgangstider er Norge et av få land som har hatt relativ vekst i perioden 2010-2012. Det er også verdt å merke seg at med unntak av Norge er det landene i Øst- og Sørøst-Europa som har hatt størst relativ økning i prisnivåjustert BNP per innbygger i denne treårsperioden. Albania og Tyrkia har sammen med EU-landene Estland, Latvia, Litauen, Polen og Bulgaria utmerket seg blant disse. I motsatt ende av skalaen befinner Hellas seg. Flere år med krise i økonomien synes nå tydelig i statistikken. I 2010 hadde Hellas et BNP per innbygger 12 prosent under EU28. I 2012 var nivået 25 prosent under EU28, og på nivå litt over Litauens og Estlands. Også Portugal og Kypros har hatt en klart negativ utvikling sammenliknet med andre europeiske land i perioden.

Norsk konsumnivå også høyt

I internasjonale sammenlikninger er BNP per innbygger et mye brukt mål på materiell levestandard, mens ”personlig konsum per innbygger” er bedre egnet til å beskrive husholdningers faktiske konsum. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som forbrukes individuelt, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse.

For et land som Norge, som har høy sparing, vil forskjellen mellom nivået på BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger synes tydelig i statistikken. Figur 1 viser nivåtallene for både BNP og personlig konsum per innbygger. Søylediagrammet for ”personlig konsum” viser mengden varer og tjenester som husholdninger konsumerer i et land, sammenliknet med gjennomsnittskonsumet i de 28 EU-landene. Luxembourg og Norge topper tabellen også for personlig konsum per innbygger, men ligger her kun 38 og 37 prosent over gjennomsnittet for de 28 EU-landene. Personlig konsum per innbygger i Norge ligger allikevel nesten 20 prosent høyere enn i Danmark og 18 prosent høyere enn i Sverige og Finland.

Norge og Sveits i særklasse Europas dyreste land

Figur 2 viser prisnivået i de europeiske landene sett i forhold til et europeisk gjennomsnitt. Figuren viser prisnivået for varer og tjenester til personlig konsum. Norge og Sveits, som topper BNP-sammenlikningen, er også i særklasse de to dyreste landene i Europa, med et prisnivå henholdsvis 68 og 66 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i EU28. Dette er omkring 15 prosent over Danmarks nivå, og omkring 23 prosent over nivået i Sverige. Andre land som utmerker seg med et høyt relativt prisnivå, er Luxembourg, Finland og Irland. Endringer i valutakursen fra år til annet er ofte den viktigste årsaken til endringer i et lands relative prisnivå over tid. For eksempel har Norges prisnivå sett i forhold til de andre landene steget i årene 2010-2012, men dette skyldes først og fremst at den norske kronen har styrket seg mot euroen i perioden. Landene med de laveste prisnivåene finner vi sørøst i Europa. I Makedonia, Bulgaria, Albania og Serbia koster varer og tjenester til personlig konsum under halvparten av det som er gjennomsnittlig prisnivå i EU28.

Kroatia med i EU: EU27 er blitt EU28Åpne og lesLukk

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av de per i dag 28 EU-landene (EU28=100), etter at Kroatia ble medlem fra 1. juli 2013.