Olje og gass trakk PPI opp

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 3,1 prosent fra desember til januar og fortsatte dermed oppgangen som begynte i juli 2017. Økningen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser.

Fra desember til januar steg prisene på råolje og naturgass samlet sett med 6,6 prosent, og dermed fortsetter prisoppgangen for Norges viktigste eksportvarer. Prisene på råolje og gass har, i likhet med PPI, steget mer eller mindre sammenhengende siden midten av 2017. For mer om prisutviklingen i 2017 se årsartikkelen om PPI .

Prisene for tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning steg 9,2 prosent fra desember til januar, men det er ikke uvanlig at prisene svinger mye på denne typen tjenester. Prisendringer settes blant annet i sammenheng med inngåelse av nye kontrakter.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Utvinning av olje og gass PPI totalt
Jan. 2014 112.2 104.9
Feb. 2014 110.9 104.2
Mar. 2014 104.6 101.2
Apr. 2014 103.7 100.7
Mai 2014 101.5 99.8
Jun. 2014 102.4 100.2
Jul. 2014 98.5 99.7
Aug. 2014 95.5 99
Sept. 2014 95.8 99
Okt. 2014 96.1 98.8
Nov.2014 89.2 96.1
Des. 2014 89.8 96.3
Jan. 2015 81 91.9
Feb. 2015 85.5 93.9
Mar. 2015 88.1 95.1
Apr. 2015 88 95.1
Mai 2015 88.8 95.1
Jun. 2015 90.6 95.3
Jul. 2015 86.1 93.1
Aug. 2015 76.9 89.1
Sept. 2015 77.1 89
Okt. 2015 76.8 89.5
Nov.2015 76.2 89.9
Des. 2015 68.4 85.9
Jan. 2016 58 82
Feb. 2016 56.3 79.9
Mar. 2016 57.9 80.9
Apr. 2016 58.5 81.5
Mai 2016 62.2 83.7
Jun. 2016 65.9 86.1
Jul. 2016 66.2 86.4
Aug. 2016 64.1 84.9
Sept. 2016 61.9 83.6
Okt. 2016 64.5 85.4
Nov.2016 67.2 87.6
Des. 2016 78.8 92.1
Jan. 2017 77.5 92.4
Feb. 2017 81.4 94.9
Mar. 2017 80.4 93.9
Apr. 2017 74.4 91.9
Mai 2017 72.6 91.2
Jun. 2017 68.7 88.9
Jul. 2017 66.3 88
Aug. 2017 66.7 88.3
Sept. 2017 71.3 90.9
Okt. 2017 78 93.1
Nov.2017 83.2 96.1
Des. 2017 89.3 98.9
Jan. 2018 95.1 101.9

Fortsatt prisvekst i industrien

Prisutviklingen i industrien har vært preget av økende priser siden august 2017. En samlet prisoppgang på 0,9 prosent fra desember til januar fortsetter denne trenden. Oppgangen fra desember til januar kom fra flere industrinæringer, men spesielt næringsmiddelindustrien bidro sammen med kjemisk og farmasøytisk industri mye til den samlede prisoppgangen. I tillegg steg prisene på reparasjon og installasjon av maskiner med 1,6 prosent. Prisendringer i denne næringen skjer hovedsakelig ved årsskiftet.

I perioden august-desember 2017 var prisoppgangen i industrien i stor grad drevet av høyere priser på raffinerte petroleumsprodukter og metaller. Prisveksten på metaller sammen med valutakursutviklingen har vært viktige bidrag til veksten i eksportprisene i den samme perioden.

Figur 2. Prisindekser. 2014=100

Industri totalt Raffinerte petroleumsprodukter Metaller
Jan. 2014 99.9 104.7 91.9
Feb. 2014 99.9 104.9 92.7
Mar. 2014 99.4 102.6 92.5
Apr. 2014 99.5 101.9 94.8
Mai 2014 99.5 101.6 95.6
Jun. 2014 100.1 103.5 98.8
Jul. 2014 100.7 104.7 101.8
Aug. 2014 101.2 104.1 102.4
Sept. 2014 100.6 98.7 104.9
Okt. 2014 100.3 97.5 105.1
Nov.2014 100 92.7 107.7
Des. 2014 99 83.4 111.8
Jan. 2015 97.5 71.6 115.6
Feb. 2015 98.4 74 114.6
Mar. 2015 99.1 79.8 117.3
Apr. 2015 99.4 82.3 114
Mai 2015 99.5 82.8 112.4
Jun. 2015 99.7 83.2 112
Jul. 2015 99.8 82.4 109.6
Aug. 2015 98.6 76.8 106.5
Sept. 2015 97.4 71.6 105.8
Okt. 2015 97.8 73.6 105.3
Nov.2015 98.4 72.8 104.6
Des. 2015 97.4 68.1 102.4
Jan. 2016 96.1 61.3 101.1
Feb. 2016 95.4 57.4 99.8
Mars.2016 95.7 58.8 99.5
Apr. 2016 96.4 62.7 98.1
Mai 2016 97.8 68.6 98.7
Jun. 2016 99 73.6 98.7
Jul. 2016 100.3 76.5 102.7
Aug. 2016 99.1 70.7 106.2
Sept. 2016 98.6 70.8 104.6
Okt. 2016 99.1 73.4 103
Nov.2016 99.9 76.1 105.6
Des. 2016 100.6 77.7 108.6
Jan. 2017 102.6 87.6 110.9
Feb. 2017 104.6 94.1 115.9
Mar. 2017 104 87.3 118.5
Apr. 2017 104.3 86.2 121.5
Mai 2017 104.2 82 122.3
Jun. 2017 103.5 77.8 121
Jul. 2017 103 74.6 121
Aug. 2017 102.9 77.2 121.3
Sept. 2017 104.2 85.5 123.2
Okt. 2017 104.7 90.9 121.3
Nov.2017 105.9 92.2 128.3
Des. 2017 107.6 101.3 129.8
Jan. 2018 108.5 101.8 130.4

Oppdaterte vekter for 2018

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen best mulig skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge, oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får effekt fra og med indeksen for januar og representerer verdien av næringenes produksjon i året før.

For vektene som skal brukes i 2018, kommer den største endringen i utvinning av olje og gass. Produksjonsverdiene økte med over 60 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Mye av dette kan tilskrives høyere olje- og gasspris i 2017 enn i 2016. Dette betyr at vektandelen til olje- og gassutvinning i PPI øker fra 29 prosent i 2017 til 32 prosent i 2018. Den største nedgangen kommer i tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Der går vektandelen ned fra 6 prosent i 2017 til 4 prosent i 2018. Utviklingen i denne næringens produksjonsverdier har vært nedadgående i noen år, noe som betyr at dens vekter i PPI også har vært det.

Industrinæringene samlet sett hadde høyere produksjonsverdier i 2017 enn i 2016. Vektandelen i PPI derimot er tilnærmet uendret fra 2017 til 2018. Grunnen til dette er at de totale produksjonsverdiene i PPI er blitt større som følge av at flere næringer økte, og da spesielt utvinningsnæringen. Dermed har kaka blitt større, og da øker ikke industrinæringen som andel av totalen, selv om produksjonsverdiene i seg selv gikk opp. Innenfor industrien er det raffinerte petroleumsprodukter som øker mest, mens produksjon av maskinvarer er næringen som faller mest.

Produksjonsverdiene i kraftforsyningen øker noe fra 2016 til 2017. Som andel av vektene i 2018 sammenlignet med andelen i 2017 faller imidlertid kraftnæringen noe.

Flere detaljer om vektene finnes i statistikkbanken og i tabell 1 på statistikksiden.

 

Kontakt