Gryende optimisme i oljesektoren

Publisert:

Etter tre års nedgang i produsentprisindeksen for utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning (PPI), begynte pilene i 2017 å peke oppover. Olje- og gassprisene steg, og trakk med seg totalindeksen mot et punkt som nærmet seg nivået fra før oljeprisfallet i 2014.

Den 23. desember 2014 var det nøyaktig 45 år siden Phillips Petroleum meldte om de første drivverdige oljefunn på norsk sokkel. Det var også i desember 2014, mens julefreden senka seg over landet, at uværsskyene for alvor begynte å tårne seg opp over boreriggene i Nordsjøen. Oljeprisen hadde gjennom flere måneder falt i et tempo bransjen ikke hadde sett maken til siden finanskrisa seks år tidligere. I januar 2016 nådde prisen sitt laveste punkt på elleve år, og ringvirkningene gjorde seg gjeldende langt utover oljevirksomhetens umiddelbare økonomiske nedslagsfelt.

Inn mot 2017 snudde utviklinga. Oppturen startet med en oljeprisvekst på over 50 prosent gjennom vinteren og våren 2016, og fortsatte videre gjennom 2017 tross kortsiktige variasjoner. Fra et under omstendighetene høyt utgangspunkt i januar sank prisen fram mot sommeren, men fallet ble godt og vel hentet inn av en prisøkning gjennom høsten. Ved utgangen av året lå prisen på sitt høyeste nivå siden jula 2014.

Fra bunnpunktet i januar 2016, da petroleumsøkonomien fløt seigt som bunkerolje, økte prisen med nær 138 prosent de neste to åra. I november 2017 passerte prisen på et fat råolje 60 dollar, etter å ha ligget på under 30 dollar to år i forveien.

Figur 1. Prisutvikling for utvinning av råolje. 2012-2017. 2014=100

Utvinning av råolje
Jan. 2012 106.84
Feb. 2012 109.76
Mar. 2012 115.32
Apr. 2012 111.29
Mai 2012 104.22
Jun. 2012 92.72
Jul. 2012 100.62
Aug. 2012 107.98
Sep. 2012 103.76
Okt. 2012 102.26
Nov. 2012 101.08
Des. 2012 100.05
Jan. 2013 101.61
Feb. 2013 103.92
Mar. 2013 101.11
Apr. 2013 95.89
Mai 2013 95.55
Jun. 2013 97.88
Jul. 2013 105.24
Aug. 2013 107.19
Sep. 2013 107.6
Okt. 2013 104.79
Nov. 2013 105.15
Des. 2013 109.62
Jan. 2014 107.86
Feb. 2014 108.01
Mar. 2014 103.83
Apr. 2014 103.83
Mai 2014 105.28
Jun. 2014 109.03
Jul. 2014 106.81
Aug. 2014 102.15
Sep. 2014 100.29
Okt. 2014 93.2
Nov. 2014 86.97
Des. 2014 72.76
Jan. 2015 60.61
Feb. 2015 72.22
Mar. 2015 73
Apr. 2015 76.88
Mai 2015 79.86
Jun. 2015 81.46
Jul. 2015 75.71
Aug. 2015 63.39
Sep. 2015 65.21
Okt. 2015 65.97
Nov. 2015 64.8
Des. 2015 54.83
Jan. 2016 44.98
Feb. 2016 47.22
Mar. 2016 54.58
Apr. 2016 57.39
Mai 2016 63.44
Jun. 2016 67.6
Jul. 2016 63.81
Aug. 2016 62.5
Sep. 2016 63.47
Okt. 2016 67.85
Nov. 2016 63.73
Des. 2016 75.35
Jan. 2017 75.7
Feb. 2017 74.84
Mar. 2017 72.75
Apr. 2017 74.46
Mai 2017 70.93
Jun. 2017 64.16
Jul. 2017 64.83
Aug. 2017 66
Sep. 2017 70.56
Okt. 2017 73.96
Nov. 2017 82.39
Des. 2017 85.44

Full gass i eksportrørledningene

Da oljeutvinninga kom i gang på syttitallet, var naturgassen i reservoarene for et biprodukt å regne. Råolje har smurt tannhjulene i det norske næringsmaskineriet i nærmere femti år. Men gassen har i økende grad spilt en økonomisk rolle, og i 2015 hadde den faktisk større eksportverdi enn olje målt i omsetning fra norske virksomheter.

Som verdens tredje største eksportør av naturgass er prisutviklinga av betydning for Norge. På kontinentet brukes norsk gass til oppvarming, matlaging og elproduksjon, formål som i Norge betjenes gjennom tilgang på vannkraft. Gass benyttes også som reservekapasitet i områder der strømforsyninga i stor grad avhenger av uregulerbare kraftkilder som vind og sol. Etterspørsel styrer dermed gassprisen, og denne varierer med sesong, vær og temperatur. Forhold av mer politisk karakter kan også påvirke prisutsiktene. Gass som energikilde står høyere i kurs enn kull og olje blant klimaforkjempere og grønne lobbyister. Miljøpolitikk og internasjonale klimaforpliktelser, samt prisutvikling på alternative energikilder, er dermed medvirkende drivere for gassprisen.

Prisen på gass henger også synlig sammen med oljeprisen når disse sammenlignes over tid, men den er mer volatil. Fra 2016 til 2017 var imidlertid prisendringen på olje og gass tilnærmet identisk, med over 19 prosent økning i begge næringer.

Sjødyktig eksportnæring

«Hver dag står det 32 millioner sjømatmåltider fra Norge på verdens matbord». Dette var forskningskonsernet SINTEF sitt anslag, tilbake i april 2013. Samme år skjedde det noe med prisutviklinga for bearbeidet norskprodusert sjømat. Etter en lang periode med moderat prisvekst, snaut 48 prosent over 13 år, økte veksten betraktelig fra 2013. I løpet av fire år, fram mot sommeren 2017, steg prisene med over 56 prosent. Dette samtidig som nordmenns sjømatkonsum avtok. Men så er det heller ikke nordmenn som setter standarden for anvendelse av norske sjømatprodukter. På grunn av den høye eksportandelen innen foredlingsnæringa påvirkes PPI for sjømat i stor grad av eksportprisene, og disse har økt anselig de siste åra.

I 2017 nådde prisene et historisk høyt punkt med juliindeksen, hvorpå nivået avtok utover høsten. Med atter økning senhøstes ble 2017 likevel et prismessig rekordår. Det ymtes fra flere hold om at havbruk med tid og stunder kan ta over for olje- og gassutvinning som Norges viktigste næring. Verditall for eksport viser foreløpig at det er et stykke igjen. Men legges utviklinga i sjømatprisene til grunn for en framskrivning av havbrukets økonomiske betydning, kan prognosene synes rimelige. Der indeksen for olje- og gassutvinning er volatil og svært påvirket av internasjonale forhold, viser den langsiktige indeksen for bearbeidet sjømat en mer stabil stigning.

Figur 2. Prisutvikling for bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr. 2012-2017. 2014=100

Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
Jan. 2012 89.04
Feb. 2012 87.07
Mar. 2012 86.02
Apr. 2012 86.1
Mai 2012 87.52
Jun. 2012 88.16
Jul. 2012 87.74
Aug. 2012 85.21
Sep. 2012 84.6
Okt. 2012 84.44
Nov. 2012 82.91
Des. 2012 83.82
Jan. 2013 83.37
Feb. 2013 85.57
Mar. 2013 84.98
Apr. 2013 86.99
Mai 2013 87.29
Jun. 2013 89.64
Jul. 2013 90.14
Aug. 2013 92.57
Sep. 2013 90.84
Okt. 2013 91.41
Nov. 2013 93.4
Des. 2013 94.99
Jan. 2014 97.65
Feb. 2014 98.84
Mar. 2014 98.19
Apr. 2014 98.67
Mai 2014 100.58
Jun. 2014 98.28
Jul. 2014 99.64
Aug. 2014 100.08
Sep. 2014 99.12
Okt. 2014 97.88
Nov. 2014 103.29
Des. 2014 107.78
Jan. 2015 110.8
Feb. 2015 113.09
Mar. 2015 113.41
Apr. 2015 110.82
Mai 2015 110.08
Jun. 2015 107.67
Jul. 2015 111.29
Aug. 2015 112.66
Sep. 2015 111.65
Okt. 2015 111
Nov. 2015 113.63
Des. 2015 114.48
Jan. 2016 119.06
Feb. 2016 118.24
Mar. 2016 122.55
Apr. 2016 124.02
Mai 2016 125.86
Jun. 2016 125.18
Jul. 2016 131.77
Aug. 2016 128.65
Sep. 2016 126.5
Okt. 2016 131.53
Nov. 2016 133.19
Des. 2016 133.62
Jan. 2017 130.81
Feb. 2017 136.96
Mar. 2017 141.08
Apr. 2017 139.57
Mai 2017 143.17
Jun. 2017 145.66
Jul. 2017 146.48
Aug. 2017 141.03
Sep. 2017 138.53
Okt. 2017 133.44
Nov. 2017 134.88
Des. 2017 137.96

Lavspent indeksøkning

I 2017 har elektrisitetsprisen hatt et gradvis prisfall gjennom våren og sommeren, og en økning fram mot vinteren, med unntak av en moderat nedgang i oktober. Ved årets slutt hadde indeksen steget totalt 8,3 prosent fra fjoråret. Som så ofte før fulgte strømprisen forbruket og vanntilsiget, med høyere priser i kalde og tørre perioder. 2017 har vært et år uten de aller største utslagene i elektrisitetsprisene totalt sett ifølge PPI. Fjorårets utvikling viderefører trenden som på tross av store svingninger har gjort seg gjeldende de siste tjue åra: en stadig økning i indeksen. Med stor vekt i indeksberegningene har elektrisiteten dermed bidratt til den totale økningen i PPI i samme periode.

Ingen jernmangel i metallproduksjonen

Prisene i metallindustrien svinger også tradisjonelt fra år til år, men indeksen kretser tydelig om en oppadgående trend. 2017 var et år med vekst: 18,6 prosent opp fra året før. Blant viktige eksportvarer fra norske virksomheter finner vi aluminium, nikkel og ulike jernlegeringer. Prisene på metallproduktene settes i det globale markedet, og avhenger av alt fra nikkelforbruk i Nederland til kinesisk miljøpolitikk.

Sistnevnte er en høyst reell driver for aluminiumsprisen globalt, da Kina tradisjonelt har vært en betydelig aluminiumsprodusent. Nye nasjonale bestemmelser for bruk av kullkraft til elektrisitetsproduksjon har imidlertid påvirket den kraftkrevende metallindustrinæringa i landet. Antallet store kullgruver i Kina har ifølge DNB Markets avtatt med nærmere 40 prosent fra 2014 til 2017. Dermed kuttes det i kullkraftproduksjon og videre i metallproduksjon, med den følge at metallprisene på verdensmarkedet øker.

Likeledes har prisene på produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hatt en økning i 2017, på nær 36 prosent. Sjelden har jernindustrien stått overfor en større prosentvis oppgang fra ett år til et annet. Eksporttall fra utenrikshandelsstatistikken til SSB viser også en stor utførsel av jernholdige metaller, om lag 25 prosent høyere i 2017 enn i 2016.

Krona på verket for eksportprisindeksen

I 2017 har den norske krona ligget på et svakt nivå mot valutaen til flere viktige handelspartnere. Både dollar og euro har kostet uvanlig mye, og mot sistnevnte var nivået i desember 2017 faktisk det svakeste siden den europeiske fellesvalutaen ble introdusert i 1999.

I 2017 kunne man også observere en kronekurs som utviklet seg i motsatt retning av oljeprisen. Krona svekket seg kraftig i takt med oljeprisfallet fra 2014, men da oljeprisen tok seg opp igjen utover i 2017, fortsatte krona å synke mot historisk lave nivåer. Valutaanalytikere uttalte i fjor høst at krona ikke lenger hang så tett sammen med oljeprisen fordi Norge ikke solgte like mye olje som før, og at mesteparten av Norges overskudd kom fra inntekter knyttet til investeringer i utlandet. Som årsak til kronesvekkelsen nevnes også globale investorers bekymring for et svakere norsk boligmarked. Den lave kronekursen er dog godt nytt for eksportvirksomheter med norske underleverandører og innenlands produksjon. Med lav kurs vil eksportinntektene målt i norske kroner øke, gitt at prisen i utenlandsk valuta ikke faller. Slik bidrar også eksportprisene til en økning i total PPI ved svak krone.

Oppgang trumfet nedgang i 2017

Når PPI samlet sett har økt med kun det halve av prisveksten for energivarer, skyldes dette at andre viktige næringer har hatt en mer moderat eller sågar negativ vekst i perioden. Energivarene definerer i stor grad PPI. De representerer et lite antall næringer, men er toneangivende for hele indeksen, da de står for store omsetningsverdier både innenlands og gjennom eksport. De øvrige næringene vil i praksis fungere som en buffer mot de største utslagene i totalindeksen. Blant disse næringene finner vi maskinindustrien og næringsmiddelindustrien, som har hatt en oppgang i 2017 på henholdsvis 1 og 2,3 prosent. Næringsmiddelindustrien totalt har økt jevnt og trutt siden årtusenskiftet. Slik bidrar næringen til å trekke opp PPI totalt, samtidig som den demper veksten som energivarene isolert sett ville avstedkommet. Enkelte andre næringer har hatt nedgang i 2017, og dermed dempet veksten i PPI ytterlige. Priser på tjenester til utvinning av råolje og naturgass har eksempelvis falt kraftig i 2017, på tross av økende oljepris. Prisene på leie av rigger og skip er gjerne kontraktsfestet for kortere eller lengre perioder, og samvarierer dermed ikke direkte med råvareprisene i petroleumssektoren.

Figur 3. PPI total, energivarer, og PPI minus energivarer. 1999-2017. 2000=100

PPI total Energivarer PPI minus energivarer
Des. 1999 92.11 84.97 97.15
Jan. 2000 92.57 85.61 97.48
Feb. 2000 95.78 92.07 98.4
Mar. 2000 96.84 94.08 98.79
Apr. 2000 91.86 81.91 98.88
Mai 2000 99.29 98.25 100.02
Jun. 2000 100.34 100.44 100.27
Jul. 2000 99.48 98.4 100.24
Aug. 2000 101.87 103.53 100.69
Sep. 2000 107.6 116.91 101.03
Okt. 2000 107.15 115.2 101.47
Nov. 2000 108.01 117.42 101.37
Des. 2000 99.23 96.19 101.38
Jan. 2001 95.43 88.95 101.53
Feb. 2001 99.68 96.27 102.23
Mar. 2001 97.82 92.72 102.32
Apr. 2001 99.59 95.78 102.6
Mai 2001 104.35 104.43 102.88
Jun. 2001 104.65 105.03 102.85
Jul. 2001 98.25 93.76 102.05
Aug. 2001 99.49 96.74 101.31
Sep. 2001 99.09 96.01 101.29
Okt. 2001 90.96 81.04 101.02
Nov. 2001 87.87 75.52 100.74
Des. 2001 87.56 75.2 100.43
Jan. 2002 89.27 77.65 101.05
Feb. 2002 90.82 80.45 100.8
Mar. 2002 95.81 88.86 100.82
Apr. 2002 97.69 92.12 100.72
Mai 2002 96.34 90.17 100.26
Jun. 2002 91.67 82.6 99.81
Jul. 2002 91.36 82.5 99.24
Aug. 2002 93.83 86.99 98.78
Sep. 2002 96.7 91.79 98.85
Okt. 2002 95.65 90.46 98.25
Nov. 2002 90.61 81.72 98.54
Des. 2002 96.4 91.48 98.59
Jan. 2003 99.89 98.33 98.21
Feb. 2003 101.49 100.9 98.67
Mar. 2003 100.19 97.96 99.25
Apr. 2003 92.69 83.68 99.59
Mai 2003 91.99 82.44 99.51
Jun. 2003 94.4 86.45 100.04
Jul. 2003 97.39 91.71 100.39
Aug. 2003 99.72 96.07 100.39
Sep. 2003 96.51 89.83 100.65
Okt. 2003 97.92 92.15 101
Nov. 2003 97.65 91.11 101.62
Des. 2003 96.94 89.63 101.79
Jan. 2004 99.31 93.46 102.28
Feb. 2004 100.2 94 103.55
Mar. 2004 103.88 100.23 103.98
Apr. 2004 104.17 100.23 104.61
Mai 2004 109.5 109.48 104.95
Jun. 2004 105.8 102.84 104.97
Jul. 2004 110.81 111.33 105.53
Aug. 2004 115.92 120.27 105.78
Sep. 2004 115.76 119.59 106.25
Okt. 2004 121.5 129.51 106.66
Nov. 2004 110.55 110.34 106.18
Des. 2004 106.44 103.33 105.75
Jan. 2005 111.24 111.53 106.45
Feb. 2005 114.82 116.93 107.78
Mar. 2005 122.04 130.29 107.58
Apr. 2005 122.38 130.65 107.88
Mai 2005 119.19 125.07 107.6
Jun. 2005 126.05 137.77 107.42
Jul. 2005 131.96 148.66 107.33
Aug. 2005 138.71 160.55 107.86
Sep. 2005 136.53 156.87 107.49
Okt. 2005 133.51 150.8 108.14
Nov. 2005 130.27 144.36 108.72
Des. 2005 132.47 147.45 109.81
Jan. 2006 139.45 159.83 110.87
Feb. 2006 138.77 157.05 112.38
Mar. 2006 140.4 160.37 112.19
Apr. 2006 147.4 172.55 113.49
Mai 2006 142.59 161.92 114.91
Jun. 2006 142.59 162.8 114
Jul. 2006 149.65 174.59 115.83
Aug. 2006 150.68 175.91 116.51
Sep. 2006 143.27 160.96 117.24
Okt. 2006 141.39 156.19 118.43
Nov. 2006 139.09 151.64 118.54
Des. 2006 138.84 151.42 118.3
Jan. 2007 132.87 139.47 119.77
Feb. 2007 134.85 141.94 121.07
Mar. 2007 137.33 145.86 121.72
Apr. 2007 139.68 149.69 122.2
Mai 2007 140.51 150.81 122.63
Jun. 2007 143.23 155.98 122.32
Jul. 2007 143.77 157.72 121.37
Aug. 2007 139.89 150.44 121.75
Sep. 2007 143.14 156.47 121.53
Okt. 2007 146.07 162.25 120.9
Nov. 2007 155.96 179.97 120.95
Des. 2007 156.21 180.17 121.24
Jan. 2008 160.06 187.42 121.57
Feb. 2008 162.26 189.65 123.55
Mar. 2008 162.9 189.91 124.51
Apr. 2008 169.5 202.66 124.74
Mai 2008 177.1 217.57 124.79
Jun. 2008 185.55 234.53 124.49
Jul. 2008 189.79 241.98 125.35
Aug. 2008 187.28 236.22 126.13
Sep. 2008 186.4 233.26 127.3
Okt. 2008 184.09 228.34 127.65
Nov. 2008 174.58 209.38 127.87
Des. 2008 165.57 191.75 127.78
Jan. 2009 166.36 193.44 127.51
Feb. 2009 162.59 186.74 127.16
Mar. 2009 162.38 186.91 126.56
Apr. 2009 161.51 185.92 125.87
Mai 2009 172.01 205.29 126.07
Jun. 2009 186.97 232.8 126.48
Jul. 2009 176.41 212.18 127.51
Aug. 2009 185.12 227.52 128.48
Sep. 2009 173.98 206.88 128.35
Okt. 2009 176.6 212.32 127.74
Nov. 2009 182.87 224.02 127.71
Des. 2009 182.15 222.18 128.27
Jan. 2010 189.31 238.5 128.17
Feb. 2010 193.22 245.89 129.14
Mar. 2010 197.75 255.24 129.75
Apr. 2010 204.71 269.98 130.41
Mai 2010 203.73 266.42 131.34
Jun. 2010 208.27 276.73 131.29
Jul. 2010 208.32 275.79 132.01
Aug. 2010 209.01 276.91 132.3
Sep. 2010 208.32 274.55 132.85
Okt. 2010 208.41 274.6 132.94
Nov. 2010 215.71 289.94 133.72
Des. 2010 225.7 310.52 135.07
Jan. 2011 231.3 322.86 136.07
Feb. 2011 234.07 326.99 137.57
Mar. 2011 239.99 341.67 137.79
Apr. 2011 245.64 355.8 137.94
Mai 2011 240.37 341.57 138.34
Jun. 2011 238.15 337.21 137.68
Jul. 2011 241.9 346.96 137.59
Aug. 2011 235.8 332.36 137.08
Sep. 2011 240.07 343.8 136.82
Okt. 2011 240.3 344.1 136.96
Nov. 2011 243.57 353.33 136.52
Des. 2011 244.13 354.94 136.43
Jan. 2012 249.5 369.17 136.51
Feb. 2012 252 375.08 136.87
Mar. 2012 255.75 383.84 137.48
Apr. 2012 251.7 373.08 137.42
Mai 2012 246.3 358.35 137.53
Jun. 2012 237.76 334.33 138.01
Jul. 2012 240.54 341.87 137.98
Aug. 2012 246.14 359.6 136.76
Sep. 2012 243.46 351.83 137.02
Okt. 2012 244.38 355.46 136.5
Nov. 2012 243.55 353.68 136.29
Des. 2012 243.48 353.88 136.11
Jan. 2013 243.56 354.05 136.13
Feb. 2013 244.91 357.65 136.13
Mar. 2013 247.11 361.02 137.28
Apr. 2013 247.73 362.88 137.18
Mai 2013 242.24 347.78 137.42
Jun. 2013 241.92 347.75 137.03
Jul. 2013 247.79 361.47 137.91
Aug. 2013 250.22 365.33 139.11
Sep. 2013 251.38 368.96 138.86
Okt. 2013 249.94 363.49 139.62
Nov. 2013 251.27 366.63 139.81
Des. 2013 255.29 376.23 140.31
Jan. 2014 256.36 376.09 141.68
Feb. 2014 254.6 371.08 141.8
Mar. 2014 247.3 351.6 141.71
Apr. 2014 246.08 347.48 142.09
Mai 2014 243.9 341.36 142.2
Jun. 2014 244.91 344.17 142.17
Jul. 2014 243.61 337.81 143.45
Aug. 2014 241.92 331.63 144.19
Sep. 2014 241.89 330.65 144.59
Okt. 2014 241.41 328.54 144.96
Nov. 2014 234.73 308.62 145.83
Des. 2014 235.25 306.75 147.3
Jan. 2015 224.53 276.22 148.99
Feb. 2015 229.31 288.01 149.16
Mar. 2015 232.33 296.54 148.72
Apr. 2015 232.38 297.65 148.22
Mai 2015 232.24 298.47 147.64
Jun. 2015 232.93 300.06 147.71
Jul. 2015 227.57 285.8 148.05
Aug. 2015 217.8 260.61 148.24
Sep. 2015 217.39 259.67 148.19
Okt. 2015 218.64 262.97 148.13
Nov. 2015 219.57 262.88 149.37
Des. 2015 209.75 238.01 149.35
Jan. 2016 200.39 215.52 148.95
Feb. 2016 195.13 202.18 149.1
Mar. 2016 197.58 208.29 149.09
Apr. 2016 199.09 212.35 148.92
Mai 2016 204.54 225.48 149.13
Jun. 2016 210.32 240.22 148.93
Jul. 2016 211.18 241.94 149.15
Aug. 2016 207.47 232.61 149.21
Sep. 2016 204.22 227.19 147.81
Okt. 2016 208.75 240.45 146.75
Nov. 2016 213.99 253.44 146.76
Des. 2016 224.98 279.56 147.38
Jan. 2017 225.7 280.89 147.68
Feb. 2017 231.83 294.9 149.19
Mar. 2017 229.43 287.8 149.22
Apr. 2017 224.64 271.68 150.03
Mai 2017 222.79 264.7 150.63
Jun. 2017 217.11 249.9 149.94
Jul. 2017 214.9 243.34 150.09
Aug. 2017 215.82 246.77 149.82
Sep. 2017 222 266.12 149.32
Okt. 2017 227.48 283.63 148.75
Nov. 2017 234.84 300.94 150.37
Des. 2017 241.54 321.56 149.99

2017 ble likevel året der stemninga i næringslivet så smått skiftet, etter tre års økonomisk nedgang. Veksten i PPI på 9,3 prosent var den kraftigste siden 2011. Den gang nådde oljeprisen historisk høye nivåer, et tveegget sverd for oljenæringa, som slet med sprengt kapasitet. I 2017 har flere analytikere lagt for dagen et mer nøkternt syn på framtida, og priser tilsvarende dem vi så i 2012 og 2013 er ikke forventet å inntreffe med det første, tross den økonomiske oppgangen som synes å være i emning. 

 

Kontakt