Statistikkområde

Offentlig sektor: KOSTRA

Alt innhold for delområdet kostra

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre byggesøknader behandlet

  Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader. Det var en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker var 28 kalenderdager i 2016.

  Artikkel
 • Stadig godt vann fra springen

  I 2016 fikk 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette tallet har vært relativt stabilt de siste årene. Hver av oss bruker 190 liter kommunalt vann i døgnet.

  Artikkel
 • Flere dispensasjoner for utmarkskjøring

  Kommunene innvilget betydelig flere dispensasjoner fra forbudet mot motorferdsel i utmark i 2016 enn året før, 15 700 totalt. Dette kommer i tillegg til 11 600 dispensasjoner fra tidligere år som fortsatt var gyldige.

  Artikkel
 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I løpet av 2016 tok over 355 000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller på institusjon. Det er ein auke på om lag 2 prosent frå 2015 og 8 prosent frå 2009. Bistandsbehovet er størst blant dei yngste og dei eldst...

  Artikkel
 • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

  I 2016 ble cirka 230 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,62 prosent. Fortsetter dagens fornyelsestakt vil det ta nærmere 160 å fornye hele spillvannsnettet. 

  Artikkel
 • Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger

  Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen.

  Artikkel
 • Langt fleire årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent frå 2015 til 2016. Auken gjeld særleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordmødrer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte på desse tenestene i 2016.

  Artikkel
 • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

  De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

  Artikkel
 • Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-åringar vakse opp utan besøk av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 då nær sagt alle 18-åringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

  Artikkel
 • Svært få kommuner med fritak for eiendomsskatt på hytter

  Fra og med i år har kommunene mulighet til å gi fritak for eiendomsskatt for fritidsboliger. Bare 5 av i alt 282 kommuner med eiendomsskatt på boliger har gjort slikt fritak i 2017.

  Artikkel
 • Gode driftsresultater for fylkene også i 2016

  Samlet sett hadde fylkeskonsernene et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 5 prosent i 2016. Gode resultater over tid gir solid økonomisk handlingsrom.

  Artikkel
 • Økte skatteinntekter gir kommunene lavere underskudd

  Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, noe som bidro sterkt til at netto driftsresultat økte med om lag 5 milliarder fra 2015 til 2016.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Rekordhøy svarprosent for de reviderte tallene i kommunene og fylkeskommunene i KOSTRA.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

  Artikkel