Mer detaljert informasjon om kommunale omsorgstjenester

Publisert:

Det er stor oppmerksomhet rundt kommunenes omsorgstjenester og hvem som mottar disse. SSB kan nå presentere detaljert informasjon om det årlige tjenesteomfanget, både på fylkes- og kommunenivå.

 

SSB publiserer årlig offisiell statistikk over omsorgstjenester. Det er nå publisert tall basert på opplysninger i IPLOS-registeret som viser tjenester og tjenestebrukere i kommunene gjennom kalenderåret. Tidligere publiserte tall viser i all hovedsak tildelte tjenester per 31.12.

Tallene er publisert i tre tabeller i SSBs statistikkbank. Den ene tabellen inneholder informasjon om antall personer som mottar kommunale omsorgstjenester i løpet av ett år. De to øvrige tabellene gir informasjon om det årlige forbruket av kommunale omsorgstjenester.

Antall brukere av omsorgstjenester

Tabellen over antall brukere viser hvor mange personer som har mottatt den enkelte omsorgstjeneste i løpet av det aktuelle året. Her er det grunn til å være oppmerksom på at én bruker vil kunne motta tjenester i flere kommuner i løpet av samme år, for eksempel på grunn av ferieopphold eller flytting. Antallet brukere på fylkes- og landsnivå vil derfor avvike noe fra antallet brukere på kommunalt nivå.

Forbruket av omsorgstjenester

Tabellene viser tjenestemottakernes faktiske forbruk av kommunale omsorgstjenester. Ulike tjenester mottas i en gitt periode, og kan etterfølge hverandre eller mottas samtidig.

Ved å følge forløpet av tjenester til hver enkelt tjenestemottaker er det tatt hensyn til at noen tjenester utelukker samtidig forbruk av andre tjenester. For eksempel kan ikke en person på tidsbegrenset institusjonsopphold samtidig motta helsetjenester i hjemmet.

For noen omsorgstjenester inneholder det kommunale vedtaket bare informasjon om perioden tjenesten mottas (fra-dato og til-dato), det vil si antall dager (døgn). Dette gjelder for eksempel tjenesten tidsbegrenset opphold i institusjon. For andre tjenester angir vedtaket også tildelt tjenesteomfang i form av antall timer per uke i løpet av perioden. Dette gjelder for eksempel tjenestene praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.

Det samlede forbruket av kommunale omsorgstjenester i løpet av året er derfor delt i to tabeller – én for timebaserte tjenester og en annen for døgnbaserte tjenester.

IPLOS-registeret

IPLOS-registeret er eit sentralt helseregister der Helsedirektoratet er databehandlingsansvarleg medan Statistisk sentralbyrå (SSB) er databehandlar på vegner av direktoratet. Registeret er individbasert og inneheld informasjon om brukarar og søkjarar av kommunale omsorgstenester, dessutan informasjon om tenestene som blir ytt i kommunane. Opplysingane baserer seg på årlege innsendingar av uttrekk frå lokale fagsystem i kommunane, og er ei viktig kjelde til informasjon om eit tenesteområde som kommunane bruker mykje ressursar på.

Data frå IPLOS-registeret inngår i fleire publiseringar i SSB. I tillegg til å inngå i KOSTRA-publiseringa i mars og juni kvart år, blir det mellom anna produsert ein eigen rapport kvar haust (august). Årleg blir det òg publisert ein kvalitetsrapport på hausten (september) som gir meir innsyn i metadata i form av til dømes datakontrollar som blir gjennomførte og kjende feil og avvik i rapporteringa.

Data frå IPLOS-registeret inngår elles i ei rekke leveransar til sentrale helsestyresmakter, forskarar og andre som nyttar opplysingane til ulike føremål. Registeret er heimla i Helseregisterlova (2001-05-18 nr 24) og at det er fatta vedtak om ei eiga forskrift for IPLOS-registeret (2006-02-17 nr 204). Sistnemnde stiller vilkår til publisering og strenge krav til utlevering av data frå IPLOS-registeret.

 

Faktaside

Kontakt