276928_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276928
Noko høgare skattinnbetalingar
statistikk
2017-02-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av januar 2017 var det betalt inn 89 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapjanuar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko høgare skattinnbetalingar

Det blei betalt inn 89 milliardar kroner i skatt i Noreg i januar i år. Dette er ein auke på 4,3 prosent frå januar 2016.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Januar 2016Januar 2017Januar 2016Januar 2017
I alt85 46089 1630,24,3
Ordinær skatt til staten2 9615 213-8,176,1
Ordinær skatt på utvinning av petroleum-40-100,7-100,0
Særskatt på utvinning av petroleum-60-100,6-100,0
Fellesskatt til staten18 53316 3277,2-11,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 6163 8922,57,6
Ordinær skatt til primærkommunen16 84818 4623,39,6
Medlemsavgift til folketrygda16 08516 9005,15,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda26 96727 799-2,93,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar460570
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar akkumulert. Prosentvis endring

Det var personlege skattytarar som stod for det meste av skateinnbetalingane i januar. Denne gruppa betalte inn 88 milliardar kroner, og bidraget deira auka med 3 milliardar samanlikna med januar 2016. Innbetalingar frå upersonlege skattytarar var på om lag 788 millionar kroner, noko som er ein auke på 558 millionar. Det vart ikkje gjort innbetalingar av petroleumsskattar denne månaden.

Av dei samla innbetalingane utgjorde skattar til staten 21,5 milliardar, skattar til kommuneforvaltninga 22,4 milliardar og innbetalingar til folketrygda 44,7 milliardar kroner. Innbetalingar til stat og kommune har auka med høvesvis 0,2 og 9,2 prosent medan betalingar til folketrygda har auka med 3,8 prosent.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartane eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.