Pensjoner dominerer – samferdsel vokser mest

Publisert:

Pensjoner og andre stønadsordninger er den klart største utgiftsposten i offentlig forvaltning. Samtidig er vei- og jernbanetransport formålene med sterkest utgiftsvekst de siste årene.

Nye tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at utgiftene til sosial beskyttelse utgjorde 675 milliarder kroner i 2018. I statistikken er dette et utgiftsformål som omfatter pensjoner og andre stønader, hovedsakelig gjennom folketrygden, samt sosiale tjenester i stat- og kommuneforvaltningen. Formålet står for nesten 40 prosent av de samlede offentlige utgiftene i 2018.

Figur 1. Offentlige utgifter etter formål. 2018

Kommuneforvaltning Statsforvaltning
Andre formål 59.3 159.8
Kultur 33.6 24.8
Boliger og miljøvern 50.6 8.2
Forsvar, offentlig orden og trygghet 6.5 94.5
Vei- og jernbanetransport 52.9 67.2
Utdanning 133.8 57.1
Helse 79.1 204.6
Pensjon og sosiale tjenester 171.3 503.3

Utgiftene til vei og jernbane øker

Formålsgruppene for vei- og jernbanetransport omfatter utgifter som det offentlige har til vedlikehold av og investeringer i veg- og jernbanenettet. I tillegg er blant annet drift av den fylkeskommunale kollektivtransporten inkludert. Utgiftene til vei og jernbane er beregnet til 120 milliarder kroner i 2018. I 2013 var disse utgiftene på 84 milliarder, noe som tilsvarer en årlig vekst på 7,4 prosent i gjennomsnitt. Til sammenligning var den samlede offentlige utgiftsveksten 4,9 prosent per år i samme periode.

Også formålsgruppene som inkluderer forsvar, brann- og redningstjenester, politi, domstoler og fengsler har hatt sterkere utgiftsvekst enn gjennomsnittet i perioden. Veksten trekkes opp av anskaffelsen av nye kampfly i Forsvaret, som registreres i statistikken når flyene leveres – ikke når de betales. Dette fører til noe usikkerhet i tallene.

Formålsgruppene for helse og utdanning, som begge har stor betydning både i stats- og kommuneforvaltningen, har vokst om lag på linje med de samlede utgiftene de siste fem årene. Pensjoner og sosiale tjenester har derimot økt mindre enn gjennomsnittet, med en vekst på 4,5 prosent per år i gjennomsnitt.

Figur 2.

Figur 2. Årlig vekst i offentlige utgifter 2013-2018

Revisjon av statistikken

Statistisk sentralbyrå har foretatt en revisjon av de statistikkene som baserer seg på nasjonalregnskapets definisjoner. Blant annet er det gjort en del flyttinger av virksomheter eller enheter mellom de sektorene som nasjonalregnskapet deler økonomien inn i. Sammenlignet med forrige frigivning er derfor enkelte av inntektene og utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen endret tilbake i tid. Les mer om revisjonen her.

Kontakt