276926_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
276926
Skatteinnbetalingane ned 40 milliardar i 2016
statistikk
2017-01-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av desember 2016 var det betalt inn 756 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapdesember 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinnbetalingane ned 40 milliardar i 2016

I 2016 er det betalt inn 756 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er ein reduksjon på 40 milliardar, eller 5 prosent, samanlikna med 2015.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Desember 2015Desember 2016Desember 2015Desember 2016
I alt795 752755 738-5,2-5,0
Ordinær skatt til staten29 19439 573-6,535,6
Ordinær skatt på utvinning av petroleum39 47716 034-38,5-59,4
Særskatt på utvinning av petroleum64 19625 059-39,3-61,0
Fellesskatt til staten207 965198 0861,5-4,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)29 26331 3845,47,2
Ordinær skatt til primærkommunen136 495149 8185,99,8
Medlemsavgift til folketrygda128 574132 3638,22,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda159 663161 0363,40,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar9272 385
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - desember akkumulert. Prosentvis endring

I 2016 har dei samla skatteinnbetalingane blitt minska av lågare innbetalingar av petroleumsskatt. Sidan midten av 2013 har petroleumsskattane falt gjennomgåande, og ved utgangen av 2016 låg innbetalingane på 63 milliardar kroner under beløpa innbetalt i 2015.

Auka skatteinnbetalingar frå både personlege og upersonlege skattytarar

Personlege skattytarar har i 2016 betalt inn 645 milliardar kroner. Det svarer til ein auke på 21 milliardar kroner jamført med 2015. Av denne summen gjekk 173 milliardar til staten, 179 milliardar til kommuneforvaltninga og 293 milliardar til folketrygda. Også upersonlege skattytarar utanom petroleumsskattane har auka skatteinnbetalingane sidan i fjor. Deira innbetalingar har auka med 1,4 milliardar kroner, og dei utgjør ved utløpet av 2016 nesten 69 milliardar kroner. Det meste av dette, 66 milliardar kroner, var fellesskatt til staten.

Høgare skattinnbetalingar til både stats- og kommuneforvaltninga

Kommuneforvaltninga har så langt motteke skatteinnbetalingar på 181 milliardar kroner. Det svarer til ein auke på 15 milliardar kroner jamført med 2015. Innbetalingane til statsforvaltninga utanom petroleumsskattane utgjer 238 milliardar, omtrent på nivå som i fjor.

Endringar i skattesystemetÅpne og lesLukk

Frå 2016 er det gjort enkelte endringar i skattesystemet som påverkar fordelinga mellom skatteartane. Innføringa av trinnskatt og reduksjon i skattesatsen på alminneleg inntekt medfører at ordinær skatt til staten aukar, medan fellesskatt til staten går ned.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartane eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.