259121_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
259121
Lågare skatteinnbetalingar
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av november 2016 var det betalt inn 744 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapnovember 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare skatteinnbetalingar

Hittil i år er det betalt inn 744 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er ein reduksjon på 6 prosent samanlikna med tilsvarande periode i 2015.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
November 2015November 2016November 2015November 2016
I alt790 647743 528-3,1-6,0
Ordinær skatt til staten28 79439 266-6,936,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum39 71113 074-30,1-67,1
Særskatt på utvinning av petroleum64 73220 235-30,7-68,7
Fellesskatt til staten206 163196 7391,3-4,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)28 93631 1515,07,7
Ordinær skatt til primærkommunen134 965148 7025,510,2
Medlemsavgift til folketrygda127 121131 3697,73,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda159 275160 5643,50,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar9492 428
skatteregn-2016-12-14-01-en

I 2016 har dei samla skatteinnbetalingane blitt minska av lågare innbetalingar av petroleumsskatt. Sidan midten av 2013 har petroleumsskattane falt gjennomgåande, og per november 2016 ligg innbetalingane på 68 prosent under beløpa innbetalt i 2015. Tilbakebetalingar av petroleumsskatt til gode i november gjer at samla innbetalte petroleumsskatter er lågare ved utgangen av november 2016 enn ved utgangen av oktober same år.

Auka skatteinnbetalingar frå både personlege og upersonlege skattytarar

Personlege skattytarar har så langt i år betalt inn 641 milliardar kroner. Det svarer til ein auke på 23 milliardar kroner jamført med det same tidsrommet i 2015. Formue- og inntektsskatt frå desse har auka med 27 milliardar jamført med i fjor. Fellesskatt til staten blitt redusert 13 milliardar kroner. Auka i ordinær skatt og reduksjonen i fellesskatt til staten kjem av endringane i skattesystemet som byrja å gjelde i 2016. Også upersonlege skattytarar har auka skatteinnbetalingane sidan i fjor. Deira innbetalingar har auka med 1,4 milliardar kroner, og dei utgjør ved utløpet av november 68 milliardar kroner.

Høgare skattinnbetalingar til både stats- og kommuneforvaltninga

Kommuneforvaltninga har så langt motteke skatteinnbetalingar på 180 milliardar kroner. Det svarer til ein auke 16 milliardar kroner jamført med året før. Innbetalingane til statsforvaltninga utgjer 236 milliardar, omtrent på nivå som i fjor. Innbetalingane til folketrygda ligg på 292 milliardar så langt i 2016, samanlikna med 286 milliardar i fjor.

Endringar i skattesystemetÅpne og lesLukk

Frå 2016 er det gjort enkelte endringar i skattesystemet som påverkar fordelinga mellom skatteartane. Innføringa av trinnskatt og reduksjon i skattesatsen på alminneleg inntekt medfører at ordinær skatt til staten aukar, medan fellesskatt til staten går ned.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartene eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.