250469_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
250469
Skatteinnbetalingane fortset å minke
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av juli 2016 var det betalt inn 497 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapjuli 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Skatteinnbetalingane fortset å minke

Hittil i år er det betalt inn 497 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarer til ein reduksjon på 26 milliardar, eller 4,9 prosent, samanlikna med den same perioden i 2015.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Juli 2015Juli 2016Juli 2015Juli 2016
I alt523 007497 340-3,2-4,9
Ordinær skatt til staten18 66225 153-2,834,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 34513 058-27,2-50,4
Særskatt på utvinning av petroleum43 84220 394-25,0-53,5
Fellesskatt til staten143 631135 794-2,3-5,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 03719 1193,96,0
Ordinær skatt til primærkommunen84 16990 5674,17,6
Medlemsavgift til folketrygda78 39782 2957,15,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda108 645108 7203,90,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar1 2802 239
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - juli akkumulert. Prosentvis endring

Nedgangen i samla skatteinnbetalingar til no i år heng i hovudsak saman med lågare innbetalingar av petroleumsskatt. Hittil i år utgjer desse 33,5 milliardar kroner. Det inneber meir enn ei halvering samanlikna med 70 milliardar kroner i det same tidsrommet i fjor.

Auke i innbetalingar frå personlege skattytarar

Til no i år har personlege skatteytarar betalt inn 405 milliardar kroner. Det er 12 milliardar kroner meir enn i det same tidsrommet i fjor. Innbetalingane frå upersonlege skattytarar utanom petroleumsskattane er reduserte med 723 millionar i den same perioden.

Auka innbetalingar til kommuneforvaltninga

Innbetalingane til kommuneforvaltninga har auka med 7,5 milliardar, mens dei til statsforvaltninga har minka med 1,3 milliardar. Innbetalingane til kommuneforvaltninga utgjer til no i år 110 milliardar kroner, mens dei til statsforvaltninga utgjer 161 milliardar. Samanlikna med i fjor har innbetalingane til folketrygda gått opp 4 milliardar, noko som svarer til ein auke på 2,1 prosent. Til no i år utgjer innbetalingane til folketrygda 191 milliardar kroner.

Endringar i skattesystemetÅpne og lesLukk

Frå 2016 er det gjort enkelte endringar i skattesystemet som påverkar fordelinga mellom skatteartane. Innføringa av trinnskatt og reduksjon i skattesatsen på alminneleg inntekt medfører at ordinær skatt til staten aukar medan fellesskatt til staten går ned.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartene eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.