250475_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
250475
Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingane
statistikk
2016-07-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av juni 2016 var det betalt inn 413 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapjuni 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingane

Hittil i år er det betalt inn 413 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er 5,8 prosent mindre enn i første halvår i fjor.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Juni 2015Juni 2016Juni 2015Juni 2016
I alt438 638413 325-4,3-5,8
Ordinær skatt til staten15 89320 573-2,729,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 05813 297-27,9-49,0
Særskatt på utvinning av petroleum43 39520 783-25,7-52,1
Fellesskatt til staten127 072121 520-3,2-4,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)14 67115 6274,06,5
Ordinær skatt til primærkommunen68 47874 0214,08,1
Medlemsavgift til folketrygda63 41067 0877,35,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda79 80079 6724,2-0,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-140746
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - juni akkumulert. Prosentvis endring

Det meste av innbetalingane i juni var skattar på utvinning av petroleum. Denne månaden blei det betalt inn 4 milliardar i ordinær petroleumsskatt og 7 milliardar i særskatt på utvinning av petroleum. Desse innbetalingane har gått ned med om lag 50 prosent frå juni i fjor. Til saman blei det betalt inn 34 milliardar kroner i petroleumsskattar i første halvår. Dette utgjer også om lag halvparten av innbetalingane i første halvår 2015.

Personlege skatteytarar har betalt inn 320 milliardar kroner til no i år. Dette er 11 milliardar kroner, eller 3,7 prosent, meir enn i det same tidsrommet i fjor. Av denne summen gjekk 86 milliardar til staten, 88 milliardar til kommuneforvaltninga og 147 milliardar til folketrygda. Utanom petroleumsskattane har upersonlege skatteytarar betalt inn 59 milliardar kroner til no i år. Det meste av dette, 54 milliardar kroner, var fellesskatt til staten.

Endringar i skattesystemetÅpne og lesLukk

Frå 2016 er det gjort enkelte endringar i skattesystemet som påverkar fordelinga mellom skatteartane. Innføringa av trinnskatt og reduksjon i skattesatsen på alminneleg inntekt medfører at ordinær skatt til staten aukar medan fellesskatt til staten går ned.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartene eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.