250471_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
250471
Petroleumsskattane fortset å falle
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av april 2016 var det betalt inn 270 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapapril 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Petroleumsskattane fortset å falle

Frå januar til april i år blei det betalt inn 270 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 7,6 prosent mindre enn i den same perioden i fjor. Det er i hovudsak låge innbetalingar av petroleumsskatt som fører til reduserte innbetalingar totalt.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
April 2015April 2016April 2015April 2016
I alt292 333270 256-4,9-7,6
Ordinær skatt til staten10 70812 492-2,516,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum17 4648 807-27,9-49,6
Særskatt på utvinning av petroleum29 08413 757-25,7-52,7
Fellesskatt til staten93 81589 771-3,4-4,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)8 8419 1823,63,9
Ordinær skatt til primærkommunen41 25443 4313,35,3
Medlemsavgift til folketrygda37 80539 2347,33,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda53 52253 0363,6-0,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-158546
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - april akkumulert. Prosentvis endring

Til no i år er det kome inn 22,6 milliardar kroner i petroleumsskatt, som er mindre enn halvparten av innbetalingane i den same perioden i fjor. Petroleumsskattane har stadig gått nedover dei siste åra, og innbetalingane hittil i år er til dømes berre ein fjerdedel av det som kom inn av slike skattar i den same perioden i 2013. 

Meir frå personlege skattytarar

Frå 2015 til 2016 er også innbetalingar frå upersonlege skattytarar utanom petroleumsskattane reduserte med 2 milliardar kroner i firemånadersperioden. Innbetalingar frå personlege skattytarar var på til saman 193 milliardar kroner ved utgangen av april. Dette er derimot 2 prosent meir enn i i det same tidsrommet i fjor. 

Meir til kommunane, mindre til staten

Skatteinntektene til kommuneforvaltninga gjekk opp frå 50 milliardar kroner ved slutten av april 2015 til 52,6 milliardar ved slutten av april 2016, som er ein auke på 5 prosent. Til statsforvaltninga gjekk skatteinnbetalingane derimot ned frå 104,5 til 102,3 milliardar kroner i løpet av den same perioden og hadde dermed ein nedgang på 2,2 prosent frå i fjor. 

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartene eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.