243547_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
243547
Fortsatt nedgang i petroleumsskattane
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av februar var det betalt inn 126 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapfebruar 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt nedgang i petroleumsskattane

Det blei betalt inn 11 milliardar kroner i skatt på utvinning av petroleum i februar i år. Dette er 47,9 prosent mindre enn i den same månaden i fjor.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2015Februar 2016Februar 2015Februar 2016
I alt136 663126 349-6,6-7,5
Ordinær skatt til staten5 1024 514-0,1-11,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum8 8054 430-26,0-49,7
Særskatt på utvinning av petroleum14 6536 923-23,7-52,8
Fellesskatt til staten43 23144 734-9,83,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 7143 7993,12,3
Ordinær skatt til primærkommunen17 26817 7971,53,1
Medlemsavgift til folketrygda15 61916 4018,35,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda28 30427 3894,8-3,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-33363-115,6-1 200,0
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar-februar akkumulert. Prosentvis endring

Til saman blei det betalt inn 41 milliardar kroner i skatt i februar, det aller meste frå upersonlege skatteytarar. I tillegg til skatt på petroleum blei det betalt inn 26 milliardar kroner i fellesskatt til staten gjennom denne ordninga. Innbetalingar av skatt på petroleum er låge på grunn av låg terminskatt, men også fordi terminbeløpa har blitt justerte ned på grunn av for høge innbetalingar i andre halvår av 2015. Skatteinnbetalingar frå personlege skatteytarar var på om lag 2 milliardar kroner i februar.

Til no i år er det betalt inn 126 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 10 milliardar, eller 7,5 prosent, mindre enn i dei to første månadene av 2015.

Ulikt tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartane eksklusive petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar skjer hoveudsakleg i månader med partal.