222079_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
222079
Sterk nedgang i Stavanger
statistikk
2015-12-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false
Statistikken gir oversikt over innbetalt skatt til staten, fylkeskommunene og kommunene. Ved utgangen av november 2015 var det betalt inn 790 milliarder kroner i skatt.

Skatterekneskapnovember 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk nedgang i Stavanger

Innbetalte skattar januar–november 2015 er 3,1 prosent lågare enn i den same perioden i fjor. Men om petroleumsskattane ekskluderast, er det ei auke i dei innbetalte skattane med 3,1 prosent.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
November 2014November 2015November 2014November 2015
I alt815 612790 647-2,5-3,1
Ordinær skatt til staten30 92628 794-0,1-6,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum56 78839 711-17,7-30,1
Særskatt på utvinning av petroleum93 36464 732-18,2-30,7
Fellesskatt til staten203 507206 163-2,61,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)27 55728 9362,95,0
Ordinær skatt til primærkommunen127 968134 9651,95,5
Medlemsavgift til folketrygda118 006127 1217,37,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda153 923159 2753,93,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 57394932,5-73,4
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar - november akkumulert. Prosentvis endring.

Rogaland er det einaste fylket med reduksjon i dei totale skatteinnbetalingane eksklusiv petroleumsskattane. Kommunane i dette fylket hadde i gjennomsnitt 4,9 prosent lågare innbetalingar jamfør den same perioden i fjor. Dei andre fylka hadde ei auke i innbetalingane frå 2,6 prosent (Hordaland) til 10,7 prosent (Finnmark).

Lågare innbetalte skattar frå overskott til bedrifter i Stavanger

I Rogaland er det Stavanger som har reduserte innbetalingar av skattar eksklusiv petroleumsskattar. Skattane her er 14,5 prosent lågare enn i den same perioden i fjor. Dei andre kommunane i Rogaland hadde alle enten same nivå på skatteinnbetalingane eller høgare innbetalte skattar jamfør i fjor. Det er i hovudsak netto innbetalingar av skatt frå overskott i bedrifter som er blitt lågare i Stavanger. Dette skuldast både lågare skatteinnbetalingar jamfør i fjor og netto utbetalingar i samband med oppgjer for skattesakar tidlegare år.

Skattar frå petroleum ned frå 18 til 13 prosent av totale skattar

Ved utgangen av november 2015 var det innbetalt 790 milliardar kroner i skatt mot 815 milliardar kroner i den same perioden i fjor. Petroleumskattane hittil i år er 105 milliardar kroner og utgjer 13 prosent av totale skattar. I den same perioden i fjor var skattane frå petroleum 150 milliardar kroner som svarar til 18 prosent av totale skattar.

Tidspunkt for innbetaling av skattarÅpne og lesLukk

Innbetalingane for alle skatteartene eksklusiv petroleumskattane finn i hovudsak stad i månader med oddetal. Innbetalingane av petroleumskattar finn i hovudsak stad i månader med partal.

Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar justertÅpne og lesLukk

Frå januar 2015 er skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar korrigert på grunn av refusjonar til aksjonærar som er fritekne frå skatt på utbytte og aksjegevinst. Til no i år utgjer desse refusjonane om lag 1,6 milliardar kroner.