167627_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
167627
Nedgangen i skatteinnbetalingane held fram
statistikk
2014-08-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgangen i skatteinnbetalingane held fram

Skatteinnbetalingane til no i år har vore på 540,1 milliardar kroner. Dette er 2,4 prosent, eller 13,5 milliardar kroner, mindre enn ved utgangen av juli i fjor.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Juli 2013Juli 2014Juli 2013Juli 2014
I alt553 568540 0926,1-2,4
Ordinær skatt til staten20 23219 2063,1-5,1
Ordinær skatt på oljeutvinning44 51836 1756,8-18,7
Særskatt på oljeutvinning74 75558 4469,4-21,8
Fellesskatt til staten146 239147 0453,20,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)16 79017 3576,93,4
Ordinær skatt til primærkommunen79 17080 8177,22,1
Medlemsavgift til folketrygda68 40573 1935,47,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda101 228104 6027,93,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 2323 252-3,445,7
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar-juli

Som i tidlegare månader i år har skattebetalingane gått nedover samanlikna med fjoråret. Hovudårsaka til dette er ein reduksjon i skatteinntektene frå petroleumsverksemda, som samla gir ein negativ effekt på innbetalingane.

Auke i innbetalingane frå personlege skattytarar

Om ein ser på dei personlege skattytarane, har innbetalingane hittil i år auka med 2,7 prosent jamført med den same perioden i fjor. Til saman i år har dei personlege skattytarane bidrege med 378,7 milliardar kroner, som er 10,1 milliardar meir enn på same tid i fjor. Upersonlege skattytarar utanom oljeskattane har betalt inn 66,2 milliardar kroner til no i år. Det er ein svak auke på 1,4 prosent frå i fjor.

Meir til kommuneforvaltninga

Til no i år har skatteinnbetalingane til kommuneforvaltninga vore på 98,2 milliardar kroner. Dette er 2,3 prosent meir enn i den same perioden i fjor. Av dette gjekk 80,8 milliardar til kommunane, medan 17,4 milliardar gjekk til fylka. Til staten har det blitt betalt inn 166,3 milliardar kroner i skatt, som er ein nedgang på 0,1 prosent jamført med i fjor.