136540_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
136540
Lågare oljeskattar
statistikk
2014-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare oljeskattar

Ved utgangen av april var det betalt inn 307,2 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er ein reduksjon på 3,1 prosent frå det same tidsrommet i fjor. Årsaka til fallet er ein nedgang i skatteinntektene frå petroleumsverksemda, som var 24,6 prosent lågare enn i den same perioden i 2013.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
April 2013April 2014April 2013April 2014
I alt317 076307 2426,6-3,1
Ordinær skatt til staten11 11010 980-2,4-1,2
Ordinær skatt på oljeutvinning31 39624 23813,3-22,8
Særskatt på oljeutvinning52 73039 15716,1-25,7
Fellesskatt til staten90 96897 1390,46,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)8 2488 5376,93,5
Ordinær skatt til primærkommunen38 99239 9237,82,4
Medlemsavgift til folketrygda33 19135 2235,06,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda50 37851 6428,72,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar62404-89,4551,6
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar-april

Hittil i år har 63,4 milliardar kroner kome frå petroleumsnæringa. Det er ein reduksjon på 24,6 prosent, eller 20,7 milliardar kroner, samanlikna med slutten av april i fjor. 39,2 milliardar kroner kom frå særskatt på oljeinntekter og 24,2 milliardar kroner frå ordinær oljeskatt. Desse kategoriane fall høvesvis 25,7 prosent og 22,8 prosent rekna frå året før. Bakgrunnen for den låge innbetalinga er ein reduksjon i terminskatten som er skriven ut for 2013.

Auke i skatteinntektene frårekna oljeskattar

Så langt i år har skatteinntektene i Fastlands-Noreg frårekna oljeskattar stige 10,9 milliardar kroner, eller 4,7 prosent, jamført med i fjor. Dei totale skatteinntektene utanom kontinentalsokkelen for perioden januar-april låg dermed på 243,8 milliardar kroner.

Svak vekst i skatt frå personlege skattytarar

Skatteinnbetalingane frå personlege skattytarar medrekna arbeidsgivaravgift auka svakt med 2,7 prosent, eller 4,8 milliardar kroner, frå året før. Totalt hadde dei personlege skattytarane bidrege med 183,6 milliardar kroner ved slutten av april i år.