119039_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
119039
Lav auke i skatteinnbetalingane
statistikk
2013-09-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lav auke i skatteinnbetalingane

Hittil i år er det betalt inn 589,7 milliardar kroner i skatt i Noreg. Av dette utgjorde skatt frå personlege skattytarar 374,4 milliardar kroner og oljeskattane 150,2 milliardar kroner. Det er 3,9 prosent høgare enn i same periode i fjor.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
August 2012August 2013August 2012August 2013
I alt567 771589 7289,03,9
Ordinær skatt til staten19 94820 54233,03,0
Ordinær skatt på oljeutvinning56 64156 32517,9-0,6
Særskatt på oljeutvinning93 43093 83318,60,4
Fellesskatt til staten143 128147 3852,33,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)16 03317 0926,76,6
Ordinær skatt til primærkommunen75 35480 5975,47,0
Medlemsavgift til folketrygda66 25169 6476,95,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda94 333101 6576,57,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 6532 65130,6-0,1
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-august frå 2011 til 2012 og frå 2012 til 2013

I august i år blei det betalt inn 36,2 milliardar kroner i skatt. Av dette utgjorde oljeskattane den største posten, med 30,9 milliardar kroner. Hittil i år er det berre 0,1 prosent auke i oljeskattane frå same periode i fjor. Dette er også årsaka til den lave veksten i skatteinnbetalingane, på 3,9 prosent.

Personlege skattytarar og upersonlege skattytarar utanom oljeskattane har hittil i år betalt inn 439,6 milliardar kroner. Dette gir ein auke på 5,2 prosent, eller 21,9 milliardar kroner jamført med same periode i fjor. Innbetaling til folketrygda utgjorde 171,3 milliardar kroner av dette, og har ein auke på 6,7 prosent.