92895_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
92895
Lågare skatteinnbetalingar frå oljenæringa
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare skatteinnbetalingar frå oljenæringa

Ved utgangen av februar var det betalt 144,6 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er ein auke på 2,2 prosent, eller 3,1 milliardar kroner, sett i høve til fjoråret. Den låge veksten kjem av ein reduksjon i skatteinntektene frå petroleumsverksemda.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
Februar 2012Februar 2013Februar 2012Februar 2013
I alt141 507144 62510,02,2
Ordinær skatt til staten5 3985 06633,5-6,2
Ordinær skatt på oljeutvinning13 92313 24827,6-4,8
Særskatt på oljeutvinning22 81822 25027,6-2,5
Fellesskatt til staten42 42443 1033,91,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)3 2723 4923,46,7
Ordinær skatt til primærkommunen15 17016 546-6,39,1
Medlemsavgift til folketrygda13 51114 08510,34,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda24 46026 7995,79,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar53136169,5-93,2
Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå

35,5 milliardar kroner har kome frå petroleumsverksemda hittil i år. Det er ein reduksjon på 3,4 prosent, eller 1,2 milliardar kroner, jamført med i fjor. 22,3 milliardar kroner kom frå særskatt på oljeinntekter og 13,2 milliardar kom frå ordinær skatt på olje. Desse to kategoriane fall såleis med høvesvis 2,5 prosent og 4,8 prosent frå i fjor. Lågare skatteinnbetalingar frå oljenæringa no i 2013 kommer av endringar i terminskatten for 2012.

Skatteinntektene auka med 4,4 milliardar kroner frå i fjor

Frårekna kontinentalsokkelen har skatteinntektene auka med 4,4 milliardar kroner, eller 4,2 prosent, jamført med i fjor. Dei totale skatteinntektene utanom kontinentalsokkelen utgjorde dermed 109,1 milliardar kroner. 48,2 milliardar kroner blei betalt til statsforvaltninga i form av fellesskatt til staten i tillegg til skatt på inntekt og formue. 40,9 milliardar blei betalt til folketrygda, og 20 milliardar blei betalt til kommuneforvaltninga. Det er kommuneforvaltninga og folketrygda som har vakse mest, med høvesvis 8,7 prosent og 7,7 prosent. Statsforvaltninga fekk 0,7 prosent meir ved utgangen av februar i år, jamført med same periode i fjor.

Meir innbetalt av personlege skattytarar

Skatteinnbetalingane frå personlege skattytarar auka med 6,7 prosent, til 81 milliardar kroner, frå i fjor. Om vi utelet skatteinnbetalingane frå kontinentalsokkelen, ser vi at upersonlege skattytarar bidreg med 27,9 milliardar kroner, ein nedgang på 2,6 prosent samanlikna med same periode i fjor. Dette kjem av lågare skatteinnbetalingar til staten frå både skatt på inntekt og formue, og fellesskatt.