23524_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23524
Skattevekst på 17,2 prosent
statistikk
2008-03-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 17,2 prosent

I perioden januar til februar i 2008 vart det betalt inn til saman dryge 87 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 12,8 milliardar kroner eller 17,2 prosent, jamførd med same periode i 2007.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå 2006 til 2007 og frå 2007 til 2008

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar frå 2006 til 2007 og frå 2007 til 2008

Til kommuneforvaltninga totalt vart det betalt inn 16,7 milliardar kroner, ein auke på 415 millionar, eller 2,5 prosent, jamførd med same periode i fjor. Av dette vart 13,9 milliardar betalt inn til primærkommunane, medan 2,8 milliardar vart betalt inn i fylkesskatt.

Til folketrygda totalt vart det betalt inn 31 milliardar kroner, ein auke på nesten 2,5 milliardar, eller 8,7 prosent, jamførd med same periode i 2007. Arbeidsgjevaravgifta utgjorde 20,8 milliardar medan medlemsavgifta til folketrygda utgjorde 10,2 milliardar, ein auke på høvesvis 9,8 og 6,6 prosent.

Denne publiseringa inneheld tal for skatterekneskapen både for januar og januar til februar. Tabell 1-3 gjeld januar, medan tabell 4-6 gjeld januar-februar. Publiseringa av januartala vart utsett på grunn av forseinking i leveringa av underlagsmaterialet.

SSB gjer merksam på at det vil kunne vere einskilde mindre feil i endringstala for nokre kommunar mellom perioden januar-februar 2007 og dei tilsvarande periodane i 2006 og 2008. Årsaka til dette er feil i rapporteringa frå Skattedirektoratet til SSB frå og med februar 2007. Ei liste over kommunane dette gjeld, finst på lenkja: http://www.ssb.no/vis/skatteregn/art-2008-02-18-02.html

Tabeller: