23603_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23603
Skatteinntektene auka med 6,3 prosent
statistikk
2004-12-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2004

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinntektene auka med 6,3 prosent

Frå januar til og med november 2004 er det til saman betalt inn 466,9 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 27,7 milliardar kroner, eller 6,3 prosent, samanlikna med same periode i fjor. Det er særleg oljeskattane som medverkar til auken i den totale skatteinngangen.

Skatteinngang januar-november 2003 og 2004, etter skatteordning. Millionar kroner

Innbetalte skattar frå kontinentalsokkelen lyder hittil i år på 111,5 milliardar kroner. Dette er ein auke på 21,5 prosent frå same periode i fjor, då det blei betalt inn 91,9 milliardar kroner. Den store auken i oljeskattane kjem i hovudsak av auka oljeprisar, som i sin tur gjev auka skatteinntekter. Innbetalinga av oljeskattar har to hovudterminar i året - i april og oktober.

Dersom vi ser bort ifrå oljeskattane, har Fastlands-Noreg hatt ein skatteauke på 2,3 prosent.

Arbeidsgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda auka med 4,1 prosent frå i fjor. Innbetalinga til folketrygda totalt utgjer dermed 144,4 milliardar kroner til og med november 2004. For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år innbetalt 95,6 milliardar kroner i skatt. Dette er 4,1 prosent, eller 3,8 milliardar kroner, høgare enn i same periode i fjor. Formue og inntektsskatt til primærkommunane hadde ein auke på 4,9 milliardar eller 6,5 prosent frå 2003 til 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-november frå 2002 til 2003 og frå 2003 til 2004

Størst auke i Troms og Rogaland

Skatteinngangen fordelt på fylke syner at Troms og Rogaland har hatt den største auken hittil i år med ein auke på høvesvis 7,0 og 6,9 prosent. Hordaland har hatt ein reduksjon i samla skatteinngang på 2,2 prosent.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: