23645_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23645
Skatteinngangen auka med 3,4 prosent
statistikk
2003-03-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinngangen auka med 3,4 prosent

Til saman 54,6 milliardar kroner blei innbetalt i skatt i januar og februar 2003. Dette er ein auke på 1,8 milliardar kroner, eller 3,4 prosent, frå same periode i 2002.

Skatteinngangen januar-februar 2002 og 2003 etter skatteordning

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå 2001 til 2002 og frå 2002 til 2003

For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år betalt inn om lag 11,5 milliardar kroner i skatt. Dette er 2,5 milliardar lågare enn same periode i 2002. Dette har si årsak i at sjukehusa blei flytta over frå fylkeskommunane til staten i 2002. Fylkesskatten har hatt ein reduksjon på 3,2 milliardar kroner samanlikna med same periode i 2002, mens fellesskatten til staten har auka med 2,7 milliardar kroner.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: