23655_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23655
Skattevekst på 1,6 prosent
statistikk
2002-10-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 1,6 prosent

Frå januar til og med september 2002 er det til saman innbetalt 310,8 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 4,8 milliardar kroner, eller 1,6 prosent samanlikna med same periode i fjor.

For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år innbetalt 70,6 milliardar kroner i skatt, 14,5 prosent lågare enn i same periode i fjor. Dette har si årsak i at sjukehusa blei flytta over frå fylkeskommunane til staten 1. januar 2002. Fylkesskatten har hatt ein nedgang på 54 prosent eller 15,2 milliardar kroner i forhold til same periode i fjor. På same tid har fellesskatt til staten hatt ein auke på 23,1 prosent eller 13,8 milliardar kroner. Det er innbetalt 57,7 milliardar kroner i inntekts- og formuesskatt til kommunane. Dette er ein auke på 3,3 milliardar, eller 6,1 prosent, samanlikna med same periode i 2001.

Skatteinngangen januar-september 2001 og 2002, etter skatteordning

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-september frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

Mindre oljeskattar

Hittil i år er det innbetalt 45,3 milliardar kroner i oljeskattar. Dette er ein nedgang på 3,9 prosent frå same periode i fjor, då det blei innbetalt 47,1 milliardar kroner. Dersom vi ser bort ifrå oljeskattane, har Fastlands-Noreg hatt ein skatteauke på 2,6 prosent.

Oslo einaste fylke med nedgang

Skatteinngangen fordelt på fylke syner at Oslo har hatt ein nedgang samanlikna med tilsvarande periode i 2001 på 2,8 prosent. Vestfold har hatt den største auken samanlikna med tilsvarande periode i fjor, med ein vekst på 6,9 prosent.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: