23659_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23659
Låg skattevekst
statistikk
2002-08-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Låg skattevekst

Frå januar til og med juli 2002 er det til saman innbetalt 258,4 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 1,1 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Skatteinngangen januar-juli 2001 og 2002, etter skatteordning. Millionar kroner

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-juli frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år innbetalt nærare 55,8 milliardar kroner. Dette er 12,9 prosent lågare enn i same periode i fjor. Dette har si årsak i at sjukehusa blei flytta over frå fylkeskommunane til staten 1. januar 2002. Fylkesskatten har hatt ein nedgang på 50 prosent i forhold til same periode i fjor. Det er innbetalt 44,9 milliardar kroner i inntekts- og formuesskatt til kommunane, som er ein auke på 2,7 milliardar, eller 6,4 prosent, samanlikna med same periode i 2001.

Mindre oljeskattar

Hittil i år er det innbetalt 45 milliardar kroner i oljeskattar. Dette er ein nedgang på 4,5 prosent frå same periode i fjor, då det blei innbetalt 47,1 milliardar kroner. Dette kjem av at oljeskattane blir innbetalte etterskotsvis, og skriv seg frå ein periode med lågare oljepris.

Størst auke i Vestfold

Skatteinngangen fordelt på fylke syner at Vestfold har hatt den største auken samanlikna med tilsvarande periode i 2001, med ein vekst på 8 prosent. Østfold og Oslo har fått redusert skatteinngangen samanlikna med tilsvarande periode i fjor.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: