23665_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23665
Skattevekst på 4 prosent
statistikk
2002-05-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapapril 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 4 prosent

Frå januar til og med april 2002 er det til saman innbetalt 163 milliardar kroner skatt. Dette er ein auke på 4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Skatteinngang januar-april 2001 og 2002, etter skatteordning. Millionar kroner

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-april frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

Hittil i år er det innbetalt 45 milliardar kroner i oljeskattar. Dette er ein nedgang på 4 prosent frå same periode i fjor, då det blei innbetalt 46,9 milliardar kroner. Dette kjem av at oljeskattane vert betalt inn etterskotsvis, og skriv seg frå ei periode med lågare oljepris.

For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år innbetalt nærare 30,8 milliardar kroner. Dette er vel 4 prosent lågare samanlikna med same periode i fjor. Dette har si årsak i at sjukehusa blei flytta over frå fylkeskommunane til staten 1. januar 2002. Fylkesskatten har hatt ein nedgang på 32 prosent i forhold til same periode i fjor, mens fellesskatten til staten har hatt ein auke på 23 prosent.

Det er innbetalt 23,4 milliardar kroner i inntekts- og formuesskatt til kommunane, som er ein auke på 2,2 milliardar, eller 10,5 prosent, samanlikna med same periode i 2001.

Skatteinngangen fordelt på fylke syner at alle fylka har hatt ein auke i skatteinngangen samanlikna med same periode i fjor. Hedmark og Vestfold har hatt den største auken hittil i år, mens Østfold har hatt den lågaste. Nord-Trøndelag er det einaste fylket som har opplevd høgare vekst frå 2001 til 2002, enn frå 2000 til 2001.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/ .

Tabeller: