23667_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23667
Moderat auke i skatteinngangen
statistikk
2002-04-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Moderat auke i skatteinngangen

Frå januar til og med mars 2002 er det innbetalt til saman 101,6 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 4,6 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Skatteinngangen januar-mars 2001 og 2002, etter skatteordning

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-mars frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

For kommuneforvaltninga samla er det hittil i år betalt inn om lag 27,7 milliardar kroner i skatt. Dette er 6,6 prosent lågare enn same periode i 2001. Dette har si årsak i at sjukehusa blei flytta over frå fylkeskommunane til staten 1. januar 2002. Fylkesskatten har hatt ein nedgang på 36 prosent samanlikna med januar-mars 2001, mens fellesskatten til staten har hatt ein auke på 23,5 prosent.

Det er innbetalt 21,2 milliardar kroner i inntekts- og formuesskatt til kommunane. Dette er ein auke på 1,7 milliard, eller 8,7 prosent, samanlikna med same periode i 2001.

Skatteinngangen fordelt på fylke syner at alle fylka har hatt ein auke i skatteinngangen samanlikna med same periode i fjor. Hordaland har hatt den største auken, Østfold har hatt den lågaste. Nord-Trøndelag er det einaste fylket som har opplevd høgare vekst frå 2001 til 2002, enn frå 2000 til 2001.

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: