238255_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
238255
Offentlige innkjøp øker
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false
Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 462 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på rundt 23 milliarder fra 2013.

Offentlige innkjøp (opphørt)2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp øker

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 462 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på rundt 23 milliarder fra 2013.

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20141AndelProsent
2013 - 20142010 - 2014
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)461 508100,05,325,6
A. Offentlig forvaltning379 93682,37,725,5
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret185 76740,310,231,3
Forsvaret22 5834,93,09,5
Kommuneforvaltningen171 58637,25,622,0
B. Offentlig forretningsdrift81 57217,7-4,526,0
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren4 8731,113,217,6
Oljesektoren71 23115,4-6,425,7
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift5 4681,28,638,7

Kjøp av varer og tjenester innen offentlig forvalting har økt med 11 milliarder eller litt over 6 prosent, mens vare- og tjenestekjøp innen offentlig forretningsdrift er redusert med 6 milliarder eller om lag 12 prosent fra 2013 til 2014. Bruttoinvesteringene øker derimot for begge kategoriene.

Sterk vekst i innkjøp knyttet til vei og jernbane

Statsforvaltningens innkjøp var drøyt 9 prosent høyere i 2014 enn i 2013. Den relativt høye veksten kan særlig knyttes til investeringer i fast realkapital – som økte med nesten 14 prosent. Mer enn halvparten av de statlige investeringene skjer i samferdselssektoren og kan forklares med infrastrukturinvesteringer i for eksempel veier og jernbane. Det er denne sektoren som har hatt den sterkeste investeringsveksten de siste årene. Økningen fra 2013 til 2014 var på mer enn 20 prosent.

Økte investeringer i kommunale vann- og avløpstjenester

Kommuneforvaltningens innkjøp knyttet til investeringer vil ofte svinge fra år til år. I 2014 økte disse med knapt 6 prosent sammenlignet med 2013. Den sterkeste økningen fant sted innen vann- og avløpstjenestene. Også investeringene i kommunale boliger, samt lokaler til pleie- og omsorgsformål, økte fra 2013 til 2014. Veiinvesteringer er blant kommuneforvaltningens største utgiftsposter. Disse gikk noe ned i fylkeskommunene i 2014, mens kommunene hadde en økning. For kommuneforvaltningen sett under ett var derfor veiinvesteringene om lag på samme nivå som året før.

Nedgang i kjøp av varer og tjenester i oljesektoren

Kjøp av varer og tjenester i oljesektoren har gått betydelig ned fra 2013 til 2014. Faktisk må man tilbake til 2009 for å finne et år der kjøp av varer og tjenester innen denne sektoren er på et tilsvarende lavt nivå. Bruttoinvesteringene i fast realkapital for den samlede offentlige forretningsdriften har hatt en økning fra 2013 til 2014 på 2,1 milliarder. Dette tilsvarer en prosentvis økning på omtrent 6. Av dette utgjorde de oljerelaterte bruttoinvesteringene i underkant av 1,8 milliarder. Den statlige forretningsdriften utenom oljesektoren hadde en økning på 509 millioner i kjøp av varer og tjenester fra 2013 til 2014. Oppgangen tilsvarer om lag 12 prosent. Kommunal- og fylkeskommunal forretningsdrift hadde en økning på 143 millioner i kjøp av varer og tjenester fra 2013 til 2014. Denne oppgangen tilsvarer nesten 4 prosent.

I denne publiseringen har vi sett oss nødt til å endre prinsipp for hvordan vi henter ut bruttoinvesteringer for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE); fra tidligere å ha benyttet regnskapsprinsippet til nå å benytte kontantprinsippet da vi mener dette gir et riktigere bilde av investeringene. I tabellene er det derfor endret tall tilbake til 2009 for dette selskapet i tråd med nytt gjeldende prinsipp.

Offentlig innkjøpÅpne og lesLukk

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken.

Hovedrevisjonen 2014Åpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk nye retningslinjer for nasjonalregnskap og statistikk om offentlige finanser. Sammenlignet med forrige frigivning er derfor enkelte av utgiftspostene revidert tilbake til 1995. Blant de viktigste endringene er at alle store militære anskaffelser nå skal regnes som en investering og ikke som løpende varekjøp. Les mer om hovedrevisjonen.