286485
/offentlig-sektor/statistikker/kirkeregn/aar
286485
statistikk
2017-06-23T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Kultur og fritid
no
kirkeregn, Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, kyrkjeøkonomi, driftsrekneskap, utgifter, investeringar, statlege overføringar, kommunetilskotKommunale finanser, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
true

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,77

milliardar kroner i tilskot frå eigen kommune i 2016

Hovedtal for kyrkjelege fellesråd
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
2014201520162015 - 2016
Tilskot frå eigen kommune2 6882 7832 769-0,5
Statlege tilskot353405394-2,7
Løn og sosiale utgifter2 5802 6482 6680,8
Kjøp av varer og tenester1 1101 1621 133-2,5
Investeringar i anleggsmidlar76556872026,8
Bruk av lån343397079,5
Overført frå driftsregnskapet273842.

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Kyrkjelege fellesråd, løyvingsrekneskap ( mill.kr)

Kyrkjelege fellesråd, løyvingsrekneskap ( mill.kr)12
Millionar i kronerEndring i prosent fra tidligere år
20132014201520162013 - 20152015 - 2016
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
Sum driftsinntekter4 4434 2744 4974 4031,2-2,1
Brukarbetaling, sal- og leigeinntekter37543945441021,1-9,7
Sal av driftsmiddel / fast eigedom0000..
Refusjonar / overføringer frå andre / meirverdiavgift975579636611-34,8-3,9
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting1211251221250,82,5
Statlege tilskot28335340539443,1-2,7
Tilskot frå eigen kommune2 5892 6882 7832 7697,5-0,5
Tilskot frå fellesråd / sokneråd128141316,7-7,1
Andre tilskot, gåver og innsamla middel88838283-6,81,2
Sum driftsutgifter4 1804 1444 3074 2743,0-0,8
Løn og sosiale utgifter2 5222 5802 6482 6685,00,8
Kjøp av varer og tenester1 0541 1101 1621 13310,2-2,5
Refusjonar / overføringer til andre406238291267-28,3-8,2
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting1201231211240,82,5
Tilskot og gåver789485829,0-3,5
Brutto driftsresultat eks. avskrivningar263130191129-27,4-32,5
Netto finansinntekter/- utgifter-30-35-39-3630,0-7,7
Renteinntekter og utbytte374539375,4-5,1
Motteke avdrag på utlån /sal av aksjar2101623.43,8
Renteutgifter2635312819,2-9,7
Avdrag4155616748,89,8
Utlån11110,00,0
Netto driftsresultat2349515294-35,0-38,2
Avskrivningar21825426727622,53,4
Motpost avskrivningar-217-254-267-27623,03,4
Sum bruk av avsetningar14017115520410,731,6
Bruk av tidligare års rekneskapsmessige mindreforbruk60827512225,062,7
Bruk av disposisjonsfond3448474738,20,0
Bruk av bundne driftsfond47423337-29,812,1
Bruk av likviditetsreservane0000..
Sum avsetningar301207194236-35,521,6
Dekning av tidligare års rekneskapsmessige meiforbruk1435262185,7-19,2
Avsetninger til disposisjonsfond60958313038,356,6
Avsetninger til bundne driftsfond68506355-7,4-12,7
Avsetninger til likviditetsreservar0000..
Overført til investeringsrekneskapet158272230-86,136,4
Resultat74591136152,7-46,0

Tabell 2 
Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap ( mill.kr)

Kyrkjelege fellesråd, investeringsrekneskap ( mill.kr)12
Millionar kronerEndring i prosent fra tidligere år
20132014201520162013 - 20152015 - 2016
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
Årets finansieringsbehov1 3741 5541 2681 571-7,723,9
Investeringar i anleggsmidlar843765568720-32,626,8
Refusjonsutgifter, tilskot- og overføringsutgifter20626924728819,916,6
Renteutgifter0100..
Avdragsutgifter15719393..
Utlån, kjøp av aksjar10824822419..
Dekning av tidligare års underskot82663224..
Avsetningar13314717612732,3-27,8
Sum ekstern finansiering9981 3271 0701 400..
Bruk av lån3003433970..
Sal av driftsmidlar og fast eigedom25120711..
Refusjonar96294302291..
Tilskot til investeringar599609503647-16,028,6
Motteke avdrag på utlån02918381.2 016,7
Sum finansiering1 3351 5161 2681 573-5,024,1
Overført frå driftsregnskapet161273842-76,410,5
Bruk av avsetningar157143144113-8,3-21,5
Bruk av tidligare års udisponert18201719-5,611,8
Udekket/udisponert39370-2..

Tabell 3 
Drifts- og investeringsutgifter, etter funksjon

Drifts- og investeringsutgifter, etter funksjon12
Millionar kronerEndring i prosent
20132014201520162013 - 20152015 - 2016
1For fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
2Tall for kommunar som har tatt over ansvaret for gravplassar i eigen kommune inngår ikkje i denne tabellen. Talla kan hentast frå kommunerekneskapet (KOSTRA). Dette gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nessodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bæreum og Oslo.
3Omfatta fellesråda som har ansvar for barnahagar; Trogstad, Askim, Asker, Rælingen, Gjerdrum, Tonsberg, Nøtterøy, Grimstad, Namsos, Time og Vefsn.
Driftsutgifter
Kyrkjeleg administrasjon1 0571 1251 1481 1798,62,7
Kyrkjer1 4711 4371 4681 478-0,20,7
Gravplassar6836817207715,47,1
Anna verksemd i kyrkjene802752798779-0,5-2,4
Barnehagar3166149171663,0-61,4
Sum4 1784 1454 3064 2743,1-0,7
 
Investeringsutgifter
Kyrkjeleg administrasjon2014282040,0-28,6
Kyrkjer590648513632-13,123,2
Gravplassar285331261335-8,428,4
Anna verksemd i kyrkjene153191219-92,258,3
Barnehagar3121120,0100,0
Sum1 0501 0348161 008-22,323,5

Tabell 4 
Balanse

Balanse1
Millionar kronerEndring i prosentEndring i prosent
20132014201520162013 - 20152015 - 2016
1Fellesråd med manglande rapportering er det estimert verdiar
SUM EIGEDELAR11 12312 46213 41213 81220,63,0
Anleggsmidlar9 33210 52011 33111 63321,42,7
Omløpsmidlar1 7911 9422 0812 17916,24,7
 
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD11 08012 46213 41213 81221,03,0
Bokført eigenkapital9 18210 29511 31612 08423,26,8
Langsiktig gjeld1 0471 2731 21284015,8-30,7
Kortsiktig gjeld8518948848873,90,3

Om statistikken

Kyrkjelege fellesråd rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda, og sokneråda i kommunar med berre eit sokn.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Tabellane byggjar på rekneskapsoppstillingane i forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Detaljnivået kan vere noko annleis.

Standard klassifikasjonar

Ingen

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Innhenting av rekneskapane for alle kyrkjelige fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Kor ofte og aktualitet

Årleg, seks eller sju månader etter utgangen av rekneskapsåret.

Internasjonal rapportering

Inngår i makroøkonomisk rapportering.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata lagras i database.

Bakgrunn

Føremål og historie

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD)

Statistikken vart fyrste gong innhenta for året 1997. I 2004 gjekk fellesråda og sokneråda over til å føre rekneskapane etter ny kontoplan.

 Bakgrunnen for innsamlingen var den nye kirkeloven av 7.juni 1996. Loven resulterte i at soknene ble egne juridiske enheter, og menighetsråd og fellesråd fikk regulert sine oppgaver i loven. Kirken ble dermed tatt ut av kommuneregnskapet, men er fortsatt er en del av offentlig forvaltning, og skal derfor inngå i Nasjonalregnskapet.

I dag publiseres regnskapsstatistikk for fellesrådene (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) på nasjonalt nivå årlig. Departementet varslet i 2008 at regnskapsstatistikk for menighetsrådene ikke skal rapporteres hvert år, og per i dag det er ikke kommet noe signal om når dette er ønsket neste gang.

Brukarar og bruksområde

Dei viktigaste brukarane er Kulturdepartementet (KUD),  Den norske kyrkje og Kyrkjeforskning (KIFO) og Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon.

Totaltala inngår i nasjonalrekneskapen.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førehandsvarsling seinest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

 

Samanheng med annan statistikk

Rekneskapane nyttast i nasjonalrekneskapen og i internasjonal rapportering.

Lovheimel

Kyrkjeloven av 7. juni 1996, samt forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke av 25.september 2003.

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Innhentinga omfattar alle kyrkjelege fellesråd, og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Datakjelder og utval

Rekneskapane rapporterast frå fellesråda og frå sokneråda.

Innhentinga omfattar alle fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data vert henta inn gjennom filuttrekk frå rekneskapssystema eller ved utfylling av elektronisk skjema. Det er berre elektronisk rapportering. Frist for innsending er 15. mars i året etter rekneskapsåret. Mange fellesråd og sokneråd held ikkje fristen.

Ved filuttrekk og elektronisk skjema vert det gjort kontrollar før innsending og i SSB sitt datamottak. I tillegg vert alle rekneskap sjekka for ulogiske samanhengar av SSB.

I publiseringa vert det gjort berekningar for å hanskas med manglande rekneskapar. Me baserar berekninga på innbyggjartal for dei fellesråda som ikkje har rapportert.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje aktuelt

Samanlikningar over tid og stad

Endringar i rekneskapsføringa frå 2004 gjer at samanlikningar på detaljert nivå kan verta unøyaktige.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Feil kan oppstå før innsending, ved filuttrekk frå rekneskapssystema, og ved feil registrering ved manuell utfylling av skjema.

Både blant fellesråda og sokneråda er det manglande innsending av rekneskap. Det korrigerast for i SSB, men kan likevel føre til unøyaktigheiter i tala.

Ikkje aktuelt

Ikkje aktuelt

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB