Økte skatteinntekter gir kommunene lavere underskudd

Publisert:

Regnskapstall for kommunekonsernene for 2016 viser en økning i skatteinntekter på 14 milliarder, noe som bidro sterkt til at netto driftsresultat økte med om lag 5 milliarder fra 2015 til 2016.

Kommunekonsernenes netto driftsresultat utgjorde 4 prosent av deres brutto driftsinntekter, mot 3 prosent av driftsinntektene i 2015.

Bedret driftsresultat gir lavere underskudd

Underskuddet før lån og avsetninger var på nær 12 milliarder kroner i 2016, noe som er en forbedring i forhold til 2015 da det utgjorde i overkant av 13 milliarder kroner. Denne forbedringen i kommunekonsernenes økonomi skyldes hovedsakelig det sterke brutto driftsresultatet i 2016.

Det er særlig økte skatteinntekter som forklarer at driftsresultatet forbedres. Innbetalingene av skatt til kommuner økte med 10 prosent fra 2015 til 2016. Den sterke veksten skyldes blant annet at ekstraordinært høye utbytter for inntektsåret 2015 bidro til å øke kommunenes skatteinntekter i 2016 gjennom ekstra innbetaling av forskuddsskatt og restskatt. Dette må ses i sammenheng med innføring av en noe høyere skatt på aksjeutbytte for personer fra og med 2016. I tillegg økte inntektene som følge av at flere kommuner har innført eiendomsskatt.

Fortsatt gjeldsøkning

Netto lånegjeld i kroner per innbygger har vist en oppadgående trend de siste årene. Kommunekonsernenes langsiktige gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser fortsetter å øke og er på vel 420 milliarder kroner i 2016. Gjeldsnivået økte med nesten 7 prosent fra 2015 til 2016.

Kommunenes økonomiske handlingsfrihet

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på rundt 1,75 prosent over tid. Kommunenes driftsresultat for 2016 er dermed svært solid.

Kontakt