Nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 476 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 83 milliarder.

Kommunenes brutto driftsutgifter fordeler seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2019

2019
Administrasjon og styring 6
Barnehage 12
Grunnskoleopplæring 19
Helse og omsorg 32
Sosialtjenester 5
Barnevern 3
Vann avløp renov./avfall 5
Kultur 4

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362.

For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på 83 137 millioner kroner seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2019

2019
Administrasjon og styring 5
Videregående opplæring 44
Tannhelse 4
Samferdsel 32
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2
Kultur 5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163.

Sysselsettingsdata på ny form

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.

IPLOS/KPR brukerdata

Statistisk sentralbyrå hadde dessverre ikke mottatt data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) i tide for tilrettelegging, kvalitetssikring og frigivning av 2019-tall ved KOSTRA-publiseringen 16. mars.

Foreløpige tall for statistikk om sykehjem, hjemmetjenester, og andre omsorgstjenester ble publisert på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/ 22.4 i KOSTRA.

Endringer i rapporteringskrav, og utfordringer med å integrere data i forbindelse med kommunesammenslåing, kan gi utslag i tall for enkelttjenester og hovedtall i publiseringen.

Dataene fra KPR inneholder informasjon om tjenester og tjenestemottakere i den kommunale omsorgstjenesten. Informasjonen brukes i ulike nøkkeltall, indikatorer og tabeller som publiseres gjennom KOSTRA, og inngår i statistikk over omsorgstjenester.

Regionreform 2020 og publisering av data for 2019

KOSTRA er satt sammen av data som kommunene selv har rapportert inn. Tallene som publiseres 16. mars 2020 inneholder tall for året som har gått, og er rapportert inn etter strukturen som kommunene hadde i 2019. I hovedsak vil det ikke være tall for kommunene etter 2020-strukturen før i mars 2021. Her kan du lese mer om region- og kommunereformen, og hvordan dette påvirker statistikken til SSB.

Sammenslåtte tidsserier

Som en test har KOSTRA-miljøet utarbeidet to tabeller med sammenslåtte tidsserier; for barnehage og for omsorgstjenester. Tjenesteområdene i KOSTRA vil i løpet av året ta stilling til hvilke data det kan være aktuelt å lage sammenslåtte tidsserier for. Les mer om sammenslåtte tidsserier.

Ingen sammenslåtte tidsserier for regnskapstall

SSB har i samråd med KS besluttet at det ikke lages sammenslåtte tidsserier i KOSTRA bakover i tid i kommuneregnskapet for nye kommuner ved publiseringen av 2020-tall neste år i 2021. Dette er begrunnet blant annet i regnskapsfaglige vurderinger. SSB kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Nye KOSTRA-grupper

Det er gjort en revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Grupperingen er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2018, og bruker kommunestrukturen for 2019.

I forlengelsen av dette arbeidet, er det også utarbeidet en foreløpig kommunegruppering av kommunene etter 2020-inndelingen.

Her finner du oversikt over begge inndelingene.

Kontakt