38616
38616
friartikkel
2013-06-17T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Veiledning til KOSTRA-tabellene

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA (Kommune-Stat-RApportering) gir deg tall for økonomi og tjenester i norske kommuner og fylkeskommuner. Her finner du en oversikt over hvor du finner tall, samt forklaringer av de sentrale begrepene i KOSTRA.

KOSTRA nøkkeltall: Begreper og oppbygging

De utvalgte nøkkeltallene gir indikasjoner på produktivitet, prioritering og dekningsgrad på tjenesteområdene. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

  • Prioriteringer: viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt på forskjellige formål.

  • Dekningsgrader: viser leverte tjenester sammenlignet med målgruppen for tjenestetilbudet.

  • Produktivitet/enhetskostnader: viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

  • Utdypende tjenesteindikatorer: viser nøkkeltall som supplerer indikatorene under de tre kategoriene.

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet har veiledningen har to deler. 

KOSTRA gir også mulighet for sammenligning, med andre enkeltkommuner, fylkessnittet av kommuner og landsgjennomsnittet av kommuner med/eller uten Oslo. I tillegg er det utarbeidet en kommunegruppering, hvor kommunene er delt inn etter folketall og kommuneøkonomi.

Mer informasjon om grunnlaget for gruppeinndelingen finnes i rapporten Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013.

En oversikt over kommunene fordelt på kommunegrupper finnes her i Excel-format.

Fra høsten 2018 vil det dessuten komme på plass en funksjon for å lage gjennomsnitt av en selvvalgt gruppe av kommuner.

I KOSTRA nøkkeltall er det mulighet for å laste ned tabellvisningen til andre formater, Excel og CSV, for videre bearbeiding og bruk av tallene.  Fra tabellvisningen på det enkelte tjenesteområde finnes det også lenke til Statistikkbanken og KOSTRA-tabellene på samme tjenesteområde, med flere og mer detaljerte tall. 

Dataene f.o.m. 2013 i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Grupperingen er laget på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2013. Den finner du under lenken Detaljert veiledning. Dataene for 2001-2012 vil være gruppert på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2008.

Oversikt av kommuner gruppert ettter regnskaps- og innbyggertall for 2013 og 2008: 

  

Definisjoner av variabler og verdier for avslutta tabeller i KOSTRA  

Kontakt