38616
38616
friartikkel
2013-06-17T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Veiledning til KOSTRA-tabellene

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) gir deg tall for økonomi og tjenester i norske kommuner og fylkeskommuner. Her finner du en oversikt over hvor du finner tall, samt forklaringer av de sentrale begrepene i KOSTRA.

KOSTRA nøkkeltall: Begreper og oppbygging

De utvalgte nøkkeltallene gir indikasjoner på produktivitet, prioritering og dekningsgrad på tjenesteområdene. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

  • Prioriteringer: viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt på forskjellige formål.

  • Dekningsgrader: viser leverte tjenester sammenlignet med målgruppen for tjenestetilbudet.

  • Produktivitet/enhetskostnader: viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

  • Utdypende tjenesteindikatorer: viser nøkkeltall som supplerer indikatorene under de tre kategoriene.

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet har veiledningen har to deler. 

KOSTRA gir også mulighet for sammenligning; med andre enkeltkommuner, fylkessnittet av kommuner og landsgjennomsnittet av kommuner med/eller uten Oslo. I tillegg er det utarbeidet en kommunegruppering, hvor kommunene er delt inn etter folketall og kommuneøkonomi.

Som følge av kommunereformen i 2020 er det utarbeidet ny gruppering som omtales i denne rapporten. En oversikt over gruppene fra og med 2020 finnes i Excel-format her.  

Kommunegrupperingen er oppdatert til publiseringen av 2019-tall, basert på data for 2018. Oversikt over kommunene med nye grupper for 2019 finnes i Excel-format. Det er også informasjon om 2019-grunnlaget og foreløpig gruppering for 2020. Det er laget en rapport om utarbeidelsen. Her kan du se en foreløpig gruppering av kommunene etter 2020-inndelingen

Rapportene som dokumenterer tidligere inndelinger er fortsatt tilgjengelig

 

I KOSTRA nøkkeltall er det mulighet for å laste ned tabellvisningen til andre formater, Excel og CSV, for videre bearbeiding og bruk av tallene.  Fra tabellvisningen på det enkelte tjenesteområde finnes det også lenke til Statistikkbanken og KOSTRA-tabellene på samme tjenesteområde, med flere og mer detaljerte tall. 

Oversikt av kommuner gruppert etter regnskaps- og innbyggertall: 

  

Definisjoner av variabler og verdier for avslutta tabeller i KOSTRA  

Kontakt