38616
38616
friartikkel
2013-06-17T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Veiledning til KOSTRA-tabellene

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA (Kommune-Stat-RApportering) gir deg tall for økonomi og tjenester i norske kommuner og fylkeskommuner. Her finner du en oversikt over hvor du finner tall, samt forklaringer av de sentrale begrepene i KOSTRA.

KOSTRA nøkkeltall: Begreper og oppbygging

De utvalgte nøkkeltallene gir indikasjoner på produktivitet, prioritering og dekningsgrad på tjenesteområdene. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

  • Prioriteringer: viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt på forskjellige formål.

  • Dekningsgrader: viser leverte tjenester sammenlignet med målgruppen for tjenestetilbudet.

  • Produktivitet/enhetskostnader: viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

  • Utdypende tjenesteindikatorer: viser nøkkeltall som supplerer indikatorene under de tre kategoriene.

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet har veiledningen har to deler. 

KOSTRA gir også mulighet for sammenligning; med andre enkeltkommuner, fylkessnittet av kommuner og landsgjennomsnittet av kommuner med/eller uten Oslo. I tillegg er det utarbeidet en kommunegruppering, hvor kommunene er delt inn etter folketall og kommuneøkonomi.

Kommunegrupperingen er oppdatert til publiseringen av 2019-tall, basert på data for 2018. Oversikt over kommunene med nye grupper for 2019 finnes i Excel-format. Det er også informasjon om 2019-grunnlaget og foreløpig gruppering for 2020. Det er laget en rapport om utarbeidelsen. Rapportene som dokumenterer tidligere inndelinger er fortsatt tilgjengelig

Her kan du se en foreløpig gruppering av kommunene etter 2020-inndelingen

I KOSTRA nøkkeltall er det mulighet for å laste ned tabellvisningen til andre formater, Excel og CSV, for videre bearbeiding og bruk av tallene.  Fra tabellvisningen på det enkelte tjenesteområde finnes det også lenke til Statistikkbanken og KOSTRA-tabellene på samme tjenesteområde, med flere og mer detaljerte tall. 

Oversikt av kommuner gruppert ettter regnskaps- og innbyggertall: 

  

Definisjoner av variabler og verdier for avslutta tabeller i KOSTRA  

Kontakt