Nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 454 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 79 milliarder.

Utgifter til tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 453 539 millioner kroner for 2018 og fordeler seg følgende på tjenesteområdene:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2019

Prosent
Administrasjon og styring 6
Barnehage 12
Grunnskoleopplæring 19
Helse og omsorg 31
Sosialtjenester 5
Barnevern 3
Vann avløp renov./avfall 5
Kultur 4

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362.

I fylkeskommunene (uten Oslo) var de totale brutto driftsutgiftene på 79 135 millioner kr. og fordeler seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2019

Prosent
Administrasjon og styring 5
Videregående opplæring 44
Tannhelse 4
Samferdsel 32
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2
Kultur 5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163.

KOSTRA-tabellene har endret struktur

KOSTRA-tallene for 2015-2017 ble publisert med ny struktur 15.juni 2018. Tabellene ligger under hvert tjenesteområde i Statistikkbanken.

Oppdatert oversikt av KOSTRA-tabeller i statistikkbanken.

Manglende data for omsorgstjenestene 15. mars

Fra og med 2018-årgangen blir tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR. SSB har ikke mottatt data fra KPR i tide for tilrettelegging og frigiving ved KOSTRA-publiseringen 15. mars. SSB vil produsere og publisere 2018-tall for omsorgstjenestene så fort disse er tilgjengelige for statistikkproduksjon.

SSB kommer tilbake med nærere informasjon om publiseringstidspunkt. Ved behov for mer informasjon: kommunal-helse-omsorg@ssb.no eller informasjon@ssb.no

Kontakt