Nedgang i netto finansformue

Publisert:

Endret:

Etter å ha steget i hele 2017, minket offentlig forvaltnings nettofordringer med 383 milliarder kroner i årets første kvartal.

Reviderte tall fra Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld viser at offentlig forvaltnings nettofordringer utgjorde 10 174 milliarder kroner1 ved utgangen av 2017. Dette var første gang at beholdningen oversteg 10 billioner kroner, og første gang at den utgjorde mer enn tre ganger bruttonasjonalproduktet. Etter å ha steget fem kvartaler på rad, falt beholdningen igjen i årets første kvartal.

Utviklingen skyldes i stor grad endringer i statsforvaltningens fordringer – som domineres av Statens pensjonsfond utlands investeringer rundt om i verden. Fondets markedsverdi falt med 364 milliarder kroner i løpet av årets første kvartal, i hovedsak på grunn av negativ avkastning på investeringene og svingninger i kronekursen.

1 Tallet ble rettet 29. juni 2018 kl. 10.30.

Figur 1

Figur 1. Markedsverdi i Statens pensjonsfond utland og endringer i fondets beholdning (mrd. kroner)

Kontakt