Finansformue på over 10 billioner kroner

Publisert:

Ved utgangen 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 10,2 billioner kroner. Dette svarer til en økning på nesten 13 prosent sammenliknet med 2016.

 

Ved utgangen av 2017 økte offentlig forvaltnings nettofordringer med 1 160 milliarder viser tall fra Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Mesteparten av økningen kan tilskrives vekst i statens beholdning av aksjer.

Figur 1. Nettofordringer i offentlig forvaltning fordelt på objekt

Sertifikater, obligasjoner og utlån Bankinnskudd og andre fordringer Aksjer og kapitalinnskudd
1995 -7.3 18.3 28.6
1996 -1.0 17.6 27.5
1997 6.2 17.3 28.6
1998 8.2 13.7 35.6
1999 8.4 14.4 38.2
2000 11.3 19.0 40.4
2001 21.3 15.8 50.1
2002 22.7 13.5 45.5
2003 23.3 16.3 56.7
2004 31.1 14.7 58.6
2005 36.6 16.6 69.1
2006 42.8 17.4 75.1
2007 41.0 16.2 82.4
2008 40.2 13.0 70.8
2009 35.2 14.0 105.1
2010 38.9 14.3 110.6
2011 42.3 13.2 104.4
2012 41.9 15.3 111.6
2013 55.0 12.8 139.4
2014 68.9 13.6 166.3
2015 80.0 13.2 191.7
2016 75.8 16.0 197.7
2017 72.5 16.0 219.1

Høy avkastning i Statens pensjonsfond utland i 2017

Statens finansformue domineres av Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kjent som Oljefondet. Ved utgangen av 2017 var markedsverdien på SPU 8 488 milliarder kroner, noe som tilsvarte over 80 prosent av statens samlede nettofordringer. Økningen i SPUs beholdning av aksjer, obligasjoner og eiendommer i utlandet utgjorde 84 prosent av statens samlede formuesøkning.

Figur 2. Nettofordringer i statsforvaltningen og markedsverdi i Statens pensjonsfond utland

Nettofordringer i statsforvaltningen Total markedsverdi i SPU
1995 395.74
1996 476.359
1997 582.736
1998 666.265 171.83
1999 771.04 222.41
2000 1060.142 386.45
2001 1370.759 613.69
2002 1282.849 609.01
2003 1579.355 845.31
2004 1884.66 1016.40
2005 2458.781 1399.05
2006 3012.218 1783.68
2007 3301.03 2018.64
2008 3303.17 2275.43
2009 3831.75 2640.04
2010 4345.971 3077.42
2011 4579.388 3311.57
2012 5124.723 3815.77
2013 6489.886 5037.73
2014 7952.699 6430.74
2015 8994.842 7475.15
2016 9135.239 7510.49
2017 10292.937 8488.45
             

Beholdningen i fondet påvirkes av avkastningen på utenlandsinvesteringene, kronekursen og tilførsel og uttak av kapital. Siden årtusenskiftet og fram til 2008 var det kapitaltilførselen til fondet fra petroleumssektoren som stod for det største bidraget til formuen. Selv i 2008, som var preget av krisen i finansmarkedene, var tilførselen til fondet høy, mens all opptjent avkastning på investeringene gikk tapt samme år. Siden, og i takt med formuesveksten i fondet, har inntektene fra petroleumssektoren fått mindre betydning, mens avkastning og valutakurs har økt sine bidrag til beholdningsendringen. I 2016 ble det for første gang i fondets historie gjort større uttak enn innskudd fra petroleumssektoren, noe som gjentok seg i 2017.

1 187 milliarder kroner i offentlig bruttogjeld

Den offentlige bruttogjelden, slik den måles ved Maastricht-kriteriene, har økt med 8 prosent i 2017, og ligger nå på 1 187 milliarder kroner. Gjelden tilsvarer dermed 36 prosent av BNP.

Kontakt