Statistikkområde

Natur og miljø: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • SNOW-modellen for Norge

  Notater 2019/01

  Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO).

  Publikasjon
 • Arealbruksendringer 2016-2017

  Notater 2018/44

  Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type bebyggelse.

  Publikasjon
 • Barriers to progress in REDD preparations

  Rapporter 2018/28

  Publikasjon
 • Støyplage i Norge

  Notater 2018/13

  Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

  Publikasjon
 • Statistikk basert på kommuneplaner

  Notater 2018/12

  I dette arbeidet er det gjennomført 9 geografiske analyser, der det viktigste datagrunnlaget er kommuneplanens arealdel hentet fra nasjonal plandatabase.

  Publikasjon
 • Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

  Notater 2018/01

  Dette notatet er en første kartlegging av statistikk for Norge til det globale indikatorrammeverket for å måle FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals).

  Publikasjon
 • Mapping attractive urban areas

  Notater 2017/31

  Publikasjon
 • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

  Samfunnsspeilet 2/2017

  I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

  Artikkel
 • Miljøøkonomiske virkemidler

  Notater 2017/10

  Formålet med statistikken er å gi en oversikt over hva vi anser som miljøøkonomiske virkemidler.

  Publikasjon
 • Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel

  Notater 2016/31

  Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata»

  Publikasjon
 • The Norwegian Emission Inventory 2016

  Notater 2016/22

  Publikasjon
 • Klima- og lavutslippsløsninger

  Notater 2016/19

  Tall for miljørelaterte varer og tjenester er fra 2017 rapporteringspliktig til Eurostat jamfør EU forordning 538/2014 om miljøøkonomiske regnskaper. Tallene skal vise produksjon av miljørelaterte varer og tjenester samt eksport, verdiskaping og s...

  Publikasjon
 • Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014

  Notater 2016/17

  Dette notatet dokumenterer metoden som er brukt for å beregne utslippene av polyklorerte bifenyler (PCB) til luft. Notatet viser også status og utvikling i utslippene av PCB.

  Publikasjon
 • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune

  Notater 2016/04

  Dette notatet dokumenterer analysen som er utført for å beregne utslippene av klimagasser til luft til landets 428 kommuner. Beregningene tar utgangspunkt i de nasjonale utslippene, og målet med analysen har vært å fordele utslippene av klimagasse...

  Publikasjon
 • Tilgjengelighet i strandsonen og langs vassdrag

  Notater 2015/47

  I 2006 publiserte SSB et notat med tittelen «Bygging i strandsonen» som beskrev en metode for å tallfeste byggeaktiviteten i strandsonen og andelen kystlinje som ligger innenfor 100 meter fra en bygning.

  Publikasjon